_ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.В., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят Г.К.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник на РДНСК ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт Динков, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересована страна Районна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Камен Господинов, редовно призован.

За заинтересована страна директор на дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, няма представител.

За заинтересована страна Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява А.Д. на длъжност „Специалист” в отдел „Правно обслужване”, надлежно упълномощена, представя удостоверение за правоспособност.

За заинтересована страна министър на отбраната София, редовно призован, няма представител.

Заинтересована страна Д.П.П., редовно призована, се явява лично.

Заинтересована страна А.А.Г., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованите страни И.Д.Т. и Д.Г.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

В залата присъства прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Прокуратурата, като страна в процеса.

 

По направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура Бургас и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК за встъпване във вече започнало производство от страна на Прокуратурата на РБ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от пълномощника на заинтересованата страна министър на отбраната, с което е заявено, че имот с посочен в становището идентификатор 07079.501.361 е бил държавна собственост в управлението на Министерството на отбраната, но с разпореждане на Министерски съвет (РМС) № 277/08.05.2014г. правото на управление е отнето от Министерството на отбраната и собствеността на имота е прехвърлено на Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Представям договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на имот с идентификатор 07079.501.361 от държавата на Община Бургас и Акт за частна държавна собственост № 7305 от 07.11.2014г. за същия имот, който се намира в Областна управа. В тази връзка моля да бъде заличен като заинтересовано лице по настоящото дело министъра на отбраната.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В. – В приложения от мен към молбата- становище договор за покупко-продажба на жилище заявявам, че посоченото лице Д.Г.В. е мой съпруг.

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден. С оглед факта, че по делото като заинтересовано лице е призовано министъра на отбраната по повод имот с идентификатор 07079.501.361, за който Министъра на отбраната твърди, че през 2014г. е прехвърлен в собственост на Общината, а в днешното съдебно заседание представителят на Областна управа представи доказателства, които удостоверяват този факт, за това по делото Община Бургас следва да бъде конституирана като заинтересована страна по делото, а министъра на отбраната – заличен.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката М.И.В. в 3-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от удостоверение за граждански брак, от който да се установява, че тя е съпруга на Д.Г.В., както и писмено да декларира, че към този момент бракът не е прекратен.

По искането направено в молбата-становище на жалбоподателката М.В. за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът ще се произнесе в закрито заседание.

По изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

КОНСТИТУИРА Община Бургас като заинтересована страна в настоящото производство, която да се призове за следващото съдебно заседание .

ЗАЛИЧАВА министъра на отбраната от списъка за призоваване.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.04.2016 г. от 9.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на новоконституираната страна – Община Бургас

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: