ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Жалбоподателят Г.К.М., редовно призован, се явява лично.

За ответника - началник на РДНСК ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересована страна прокуратурата на Република България, се явява прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

За заинтересована страна директор на дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, няма представител. 

За заинтересована страна Община Бургас, редовно призована се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересована страна Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява А.Д. на длъжност „Специалист” в отдел „Правно обслужване”, надлежно упълномощена, с представено удостоверение за правоспособност.

Заинтересована страна Д.П.П., редовно призована, се явява лично.

Заинтересована страна А.А.Г., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна И.Д.Т., редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна Д.Г.В., редовно призовани, се явява лично

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № ДК-10-ЮИР-103/22.12.2015г. издадена от началника РДНСК ЮИР, в частта, в която е оставено без разглеждане жалбата на Г.К.М., А.А.Г., И.Д.Т., Д.П.П., М.И.В. и Д.Г.В., с която се иска отмяна на издаденото от директор на дирекция „Строителство” на община Бургас разрешение за строеж № 161/11.09.2014г. за „Временен подход за изграждане на жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и гаражи”, находяща се в УПИ ІІІ-11, кв.11 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.501.14, 07079.501.289 и 07079.501.361 по КК и КР на гр. Бургас и е прекратено производството пред административния орган.

 

АДВОКАТ С. – Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства с нея, като поддържам и искането направено с жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроса, който е посочен в молбата.

Жалбоподател М. – Поддържам жалбата. Поддържам и доказателственото искане за допускане на експертиза. Представям нотариален акт за собственост, от който е видно, че съм собственик в бл.3а, за който твърдим, че поземления имот е засегнат от обжалваното решение и обосновава правния ми интерес да обжалвам заповедта.

На този етап нямам искания за събиране на доказателства, с изключение на това за допускане на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка.

По отношение на доказателственото искане на жалбоподателите за допускане на съдебно-техническа експертиза - предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата като недопустима и считам, че жалбоподателите нямат правен интерес да обжалват, защото не попадат в кръга на заинтересованите страни.

Съгласно разпореждане на съда от 18.04.2016г., представям скица-извадка от действащия ПУП-ПР /ПЗ/ на ж.к. Изгрев за УПИ ІХ, кв.ХV, видно от която бл.3а попада в имот с идентификатор .3. Ние твърдим, че поземления имот, в който се намира блока е равен на мястото, което заема самия блок, а останалото, което го заобикаля е имот 14. Блок 3а има прилежащи площи, които са с идентификатор .14.

Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да приемете представените в предходното съдебно заседание доказателства, а именно, че държавата е прехвърлила правото на собственост на Община Бургас и правя искане за заличаване на Областния управител на област Бургас като заинтересована страна в настоящото производство.

Заинтересованата страна П. – Присъединявам се към текста на жалбата, поддържам я. Бих искала да насрочите такава експертиза за установяване на действителното състояние на имота и че ние действително сме в имот 14, а не в имот три, както твърдят.

Заинтересованата страна В. – Поддържам жалбата и се присъединявам към казаното от жалбоподателите.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Жалбата е процесуално допустима, подадена е от заинтересовани страни, процесуално легитимирани лица. Моля да приемете като доказателства по делото приложените от административния орган писмени документи, както и да уважите направените доказателствени искания от страна на жалбоподателите.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на процесуалния представител на Областния управител на област Бургас счита, че областния управител следва да бъде заличен като заинтересована страна в настоящото производство, тъй като същия е конституиран заради имот, държавна собственост, за който в предходното съдебно заседание се установи, че към настоящия момент, а и към момента на издаване на обжалваната заповед, е преминал в собственост на община Бургас. Последната е конституирана като заинтересованата страна в това производство, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА областния управител на област Бургас от списъка за призоваване.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от жалбоподателката М.В. договор за покупко-продажба на жилище (л.147 от делото), както и удостоверение за граждански брак (л.164) и представения в днешното съдебно заседание от другия жалбоподател Г.К.М. нотариален акт № 170/29.12.2005г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л. 3 и л.4 от делото.

ПРИЕМА представената от заинтересованата страна Община Бургас скица-извадка от действащия ПУП на ж.к. Изгрев за УПИ ІХ, кв. 15.

ПРИЕМА представените от областния управител на област Бургас договор за безвъзмездно прехвърляне право собственост и Акт за частна държавна собственост № 7305/07.11.2014г. (л.157-159 вкл.)

 

Съдът намира искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и относимо по делото, доколкото съществува спор дали сградата, в която жалбоподателите притежават обособени части и отстъпено право на строеж се намира в поземлен имот, който е засегнат от процесното разрешение за строеж или не се намира в такъв имот, както твърди ответникът.

По тези съображения и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в община Бургас, Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас, да даде заключение по формулираните от жалбоподателката М.В. въпроси, намиращи се в молба-становище на л.146 от делото, с изключение на въпрос №3, който е правен по своята същност.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 180 лв., вносими от двамата жалбоподатели в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ДАВА възможност на всички страни в 7-дневен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016г. от 12.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: