ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа и на повторно повикване в 11:50ч. се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.В., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно

Жалбоподателят Г.К.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник на РДНСК ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За заинтересованите страни Община Бургас и директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призовани, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представени пълномощни.

Заинтересована страна - Прокуратурата на Република България, се представлява от прокурор Дуков от Окръжна прокуратура Бургас.

Заинтересована страна Заинтересованите страни Д.П.П., А.А.Г., И.Д.Т. и Д.Г.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза е постъпило на 28.10.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице К.М., със снета по делото самоличност.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм допълнително заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР ДУКОВ – Нямам въпроси към вещото лице.

Жалбоподателката В. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ С. - Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

ПРОКУРОР ДУКОВ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Представям списък на разноските, като моля да уважите жалбата.

Независимо от заключението на вещото лице, видно е, че имоти с номера завършващи на 14 и 3 са в едно общо УПИ - УПИ І, от което следва, че с оспорената заповед се засягат интересите на жалбоподателите, поради което считам, че жалбата подадена до административният орган следва да бъде разгледана по същество от РДНСК и моля да отмените оспорената заповед, с която е оставена без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на жалбоподателите, с която се иска отмяна на разрешение за строеж №161/11.09.2014г. за временен подход за изграждане на жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и гаражи., с мотива, че тя е подадена от лица без правен интерес.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неосновата. Считам, че в хода на административното производство и по настоящото делото в съдебното производство се събраха писмени доказателства, от които безспорно се установи, че жалбоподателите не притежават активна процесуална легитимация да оспорват разрешение за строеж № 161/11.09.2014г., тъй като същите, на първо място не са собственици в имота, в който е предвидено изграждане на строежа „временен подход за изграждане на жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и гаражи“ и на второ място - не притежават ограничени вещни права в същия имот.

С оглед на горното моля за решение в този смисъл.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като недопустима, тъй като считам, че жалбоподателите нямат правен интерес да обжалват разрешение за строеж № 161/2014г.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ДУКОВ – Считам подадената жалба за неоснователна, а оспореният административен акт за законосъобразно постановен.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката М.В., в 7-дневен срок от днес, да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: