ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.И.В., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят Г.К.М., редовно призован, се явява лично.

За ответника - началник на РДНСК ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт Алексиева, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованите страни Община Бургас и директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призовани, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представени пълномощни.

За заинтересована страна Прокуратурата на Република България, се явява прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

Заинтересована страна Д.П.П., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованите страни А.А.Г., И.Д.Т. и Д.Г.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Не се явява вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че назначеното по допуснатата съдебно-техническа експертиза вещо лице е поискало да бъде освободено с постъпила по делото молба от 7.06.2016г. поради здравословен проблем – травма на коляното със скъсани връзки.

С определение № 3309/3.6.2016г. съдът освободи назначеното и определи друго вещото лице.

С молба от 07.06.2016г. новоназначеното вещо лице е поискало съдът да му предостави възможност да изготви заключението, като е посочил, че до датата на днешното заседанието няма да може да го изготви.

 

Г-н М. – Нямам искания по доказателствата. С оглед изготвянето на заключението от вещото лице, моля да се отложи делото за друга дата.

Г-жа В. – Да се изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да се уважи молбата на вещото лице и да му се предостави възможност да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице, което обективно не е имало времева възможност да изготви заключението, да го направи за следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: