ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                             

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

Ищецът Ж.Н.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна Прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило на 12.06.2015г. писмо от процесуалния представител на ответника с приложена справка във връзка с вменено му от съда задължение в предходно съдебно заседание, както и постъпило на 17.06.2015г. писмено становище от процесуалния представител на ответника, с което не възразява да бъде даден ход на делото, оспорва исковата молба, поддържа писмения отговор и иска да бъде приета като доказателство представената справка.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се приеме представеното доказателство. Няма да соча нови.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника справка, изготвена от ВПД началник сектор „Арести” при ОС „ИН” Бургас.

 

Поради липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Уважаема госпожо съдия, считам че исковата молба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Считам, че не са доказани обстоятелствата, на които ищеца се позовава. Действително е налице първата предпоставка по ал.1 на чл.1 от ЗОДОВ, но не е установено наличие на вреди и пряка причинна връзка между действията и бездействията на административния орган, каквито са твърденията на жалбоподателя или евентуални вреди доколкото се касае за мярка за неотклонение задържане под стража за времето от 15.11.2011г. до 17.02.2012г. Твърденията на ищеца, че условията в килията са лоши, не са доказани.

По делото е разпитана свидетелка, която е и заинтересована от изхода на делото, като същата твърди, че ищецът е бил психически подтиснат, като в същото време посочва, че това обстоятелство се дължи на повдигнатото срещу Ж.Н. обвинение. Видно от събраните по делото доказателства не са налице и някакви увреждания на здравето на ищеца, като в този смисъл е представената на л.30 от делото справка. Освен това следва да се отчете и обстоятелството, че се касае за най-тежка регресивна мярка предвидена по НПК, задържане под стража.

Евентуално, ако не приемете това мое становище за липса на физическо увреждане и пряка причинна връзка между действията и бездействията на административния орган, моля да уважите частично иска тъй като сумата, която се претендира е изключително завишена. Моля да съобразите и времето на задържането, което е сравнително кратко, както и да съобразите практиката на Административните съдилища и да присъдите едно обезщетение в разумни граници, в размер на 200-300лв.

 

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: