ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 9.00 часа се явиха:

 

Ищецът Ж.Н.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.28).

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна Прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба предявена против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, с която се претендира заплащане на обезщетение в размер на 3 000 лв. за претърпени от ищеца неимуществени вреди вследствие изтезания, нечовешко и нехуманно отношение, изразено в недостатъчна жилищна площ, лошо осветление, отопление и проветряване, лишаване от достъп относно полагаем се едночасов престой на открито в ареста в гр. Бургас за периода 15.11.2011г. – до 17.02.2012г., както и законната лихва от датата на постановяване на решението до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

 

В залата се явяват ищецът Ж.Н. и неговия процесуален представител адвокат Д.Г..

Съдът запозна ищецът и адвокат Г. с процесуалните действия, извършени до момента.

 

АДВОКАТ Г. – Правим уточнение за периода на претенцията - от 15.11.2011г. до 17.02.2012г.

Поддържам исковата молба, като искаме и да допълним, на осн. чл.43 от ЗИНЗС, във вр. с чл.20 от Правилника за приложение на ЗИНЗС, да бъдат включени претърпени неимуществени вреди от доверителя ми от нехуманно и нечовешко отношение и лошите санитарни условия в ареста, като правим твърдение, че в ареста действително има санитарен възел, но тоалетната чиния се намира в спалнята без прегради и без самостоятелно обособяване, като размера на иска не го променяме, остава същия.

Запознат съм с отговора на ответника. Считаме, че справката е непълна, говоря за справка от С. Д. с №1163/24.03.2015г., на стр. 2 е направено действително уточнение за размера на килиите, но не е посочен броя лица, с които доверителя ми е лежал в килията през този период.

На второ място оспорваме и първата част на въпросната справка относно слънчевата и дневната светлина и достъпа до свеж въздух в килията и втората за отоплението на килиите в ареста.

В тази връзка имаме доказателствено искане за призоваване и разпит на свидетел - лицето изготвило справката С.И.Д.. Ние твърдим, че липсва достъп на светлина.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Ние не спорим по този факт, килията няма прозорец.

АДВОКАТ Г. – Климатикът е в коридора, това може да се уточни със справка. Ако допуснете искането ни, в тази справка да се уточни и броят на лицата, с които е лежал ищецът в килията, както и да се изиска справка дали е работило локалното парно през процесния период.

Във връзка с твърдението ни за претърпените вреди, водим двама свидетели, с разпита на които искаме да докажем какви вреди са настъпили за него, вредите от задържането му. Свидетелите, които водим – това са негови близки – сестра му и негов първи братовчед.

Други доказателствени искания нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Оспорвам изцяло исковата молба и по основание и по размер.

Искам да наблегна на справката, за която адвокат Г. говори – арестът си има началник, това е господин Н. В килията е бил настанен ищецът Н. и още едно лице.

Исковата молба е предявена към престоят му в ареста, а не към затвора и касае ареста в Бургас. В справката е посочено, че първата килия е била за три места и е посочено, че е бил с още едно лице.

За условията – в стария арест извършихме ремонт, оборудвахме килиите със санитарни възли, климатици и след това ареста го преместихме в затвора. В настоящия случай спорим за достъпа на открито. За престоя му в килия № 11 е посочено, че е бил с още един човек.

По направеното искане за допускане на свидетели, ако свидетелите не са били с него в една килия няма как да доказват настъпилите вреди. Такива показания биха могли да дадат само от хора, които са били в една килия с него.

ИЩЕЦ Н. – В 11-та килия бяхме аз с още двама.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Исковата молба е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна и следва да бъде разгледана.

Не се противопоставям на доклада, направен от председателя на състава в днешното съдебно заседание.

Няма да соча доказателства. Моля да бъдат представените писмени доказателства.По направените доказателствени искания считам, че са основателни и трябва да бъдат събрани.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, описани в исковата молба.

ПРИЕМА представените от ответника с писмения отговор доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок преди датата на следващото съд заседание да представи по делото допълнителна справка, от която да се установява, с колко лица ищецът е пребивавал едновременно през периода на задържането му в килия № 3 и след това в килия № 11.

Посочените в справката данни за отоплението на килиите в ареста да бъдат конкретизирани, като изрично бъде заявено дали и по колко време на ден работи локалното парно, както и през какви времеви периоди са включени двата климатика, за които се споменава в справката, представена от ответника.

Освен това, ответникът да посочи, като опише какви са санитарно-битовите условия вътре в самите килии, както и от къде се извършва проветряването.

Към справката да бъдат включени данни и за това колко пъти на ден ефективно са се проветрявали килиите, предвид представените до тук данни, че достъпа до свеж въздух в килиите идва само чрез прозорците на коридора.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, воден от ищеца, посредством който да се установи, какво е било емоционалното и психичното състояние на ищеца през релевантния период.

 

АДВОКАТ Г. – Свидетелят, който водим е сестрата на ищеца Л. Н.

 

Съдът въведе в залата водения от ищеца свидетел Л.Н.Н..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Л.Н.Н., на 34 години, неосъждана, сестра на ищеца.

 

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът предупреди свидетелката като й даде възможност да заяви, че в качеството и на сестра на жалбоподателя има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛ Н. – Няма да се възползвам от тези си права. Искам да свидетелствам.

 

Съдът предупреди свидетелката за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, която носи за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

Разпитана каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – През кой период брат ви беше задържан в следствения арест?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – През 2011г. го задържаха в Районното управление и го прехвърлиха в следствения арест. Прехвърлиха го на 17.02.2012 г. Всяка седмица ходих на свиждане.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Имаше ли оплаквания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Беше изнервен, било е тясно, били са по двама-трима човека, болеше го корема, защото тоалетната беше обща. Даже му носих дрехи по няколко пъти, защото не се къпеха там, той е свикнал да се къпе по няколко пъти на ден. Боляха го очите, тъй като няма пряка слънчева светлина и осветлението е след коридора и вероятно не може да чете, защото не е пряка светлината.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Имаше ли проблеми с физическото състояние?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Като се прибра, трудно се адаптира към условията. Беше много депресиран. Проблеми имаше първо с храненото - болеше го корема, не можеше да се храни, искаше да излиза на терасата непрекъснато на чист въздух. В къщи трудно спеше, стряскаше се. С тоалетната имаше проблем – ходеше по трудно. Притесняваше се, че не е с детенцето си. Детенцето му беше на 3 години и трябваше да го водят, то питаше за татко си, притесняваше се, че не може да си гледа детето. Като си беше в къщи си гледаше детето. Когато беше в ареста не можеше да си го гледа.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Колко дни го е болял корема и след като излезе ли го болеше? Не сте ли ходили за медицинска помощ от специалист.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Той беше в домашен арест, не сме викали лекари от бърза помощ. Поне една седмица бяха болките, после отшумяха тези болки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Освен от лошите условия в ареста, беше ли изнервен и притеснен от това, че му е повдигнато обвинение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Да, той е невинен.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР СТОЯНОВА – След като беше изписан, той не носи ли очила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Не носи очила, беше чувствителен към светлината. Няма очила.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР СТОЯНОВА – А лекарства за сън взимал ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Не е взимал никакви лекарства за сън.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам други въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: