Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 27.05.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 288 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Eкофрут – 1” ООД,  ЕИК 825353806, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя П.А. С., ротив решение № 935 от 10.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 883 по описа за 2010г. на Районен съд – гр.Несебър, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 02-0201180/12.10.2010г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда (КТ), за административно нарушение по 62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на касатора е наложена имуществена санкция, като съдът е намалил размера й от 5 000 лв. на 1 500 лв.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено при неправилно приложение на закона - касационно основание за неговата отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и ал.2 от НПК, във вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН. Навежда подробни възражения срещу извода на районния съд, който приел за безспорно установено, че М.Т.Й. е престирал труд по време на проверката и че договорът за преквалификация по чл.235, сключен между това лице и дружеството, прикрива несключването на трудов договор. Твърди, че тъй като този договор е представен на проверяващите преди съставяне на АУАН, то неописването му в акта по реда на чл.42, т.10 от ЗАНН представлява процесуално нарушение на императивна законова разпоредба,  довело до ограничаване процесуалното му правото на защита. Като такова съществено процесуално нарушение посочва и непълното описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението в АУАН, а именно, че лицето е било само в кухнята и около него нямало други, в това число и обучаващ. В тази връзка касаторът твърди, че изводите на съда са в противоречие на чл.52, ал.4 от ЗАНН и чл.53, ал.2 от същия закон.  Още повече, че според него разпоредбата на чл.235 от КТ не предвижда специфични изисквания за провеждане на обучението при преквалификация като напр. непрекъснато присъствие на обучаващ. По тези съображения се иска от съда да отмени като незаконосъобразно оспореното решение и наказателното постановление, потвърдено с него.

Касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата в съдебно заседание и по съществото на спора на основанията, изложени в нея. В допълнение твърди, че районният съд е допуснал описанието на нарушението да бъде допълвано в хода на съдебното дирене посредством събраните свидетелски показания. Не представя нови доказателства.

Ответникът, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. Не представя писмено становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че решението на първоинстанционния съд е обосновано и законосъобразно и пледира то да бъде оставено  в сила.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство е било наказателно постановление № 02-0201180/12.10.2010 г. на директора на Д„ИТ” - Бургас, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ, за административно нарушение по 62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на касатора е наложена имуществена санкция, като съдът е намалил размера й от 5 000 лв. на 1 500 лв. Наказателното постановление е издадено на основание Акт за установяване на административно нарушение № 02-0201180/27.07.2010г., съставен от главен инспектор при Д„ИТ” – Бургас на „Eкофрут – 1” ООД, за това, че в качеството си на работодател е допуснал до работа на 9.06.2010г. лицето М.Т.Й. на длъжност „готвач” в ресторант „Роял Парк” без сключен трудов договор в писмена форма, с което нарушил чл.62, ал.1 от КТ, във вр.чл. с чл.1, ал.2 от същия кодекс, съгласно правната квалификация на нарушението в АУАН и в наказателното постановление. Нарушението е установено при проверка за спазване на трудовото законодателство, извършена от служители на Д„ИТ”- гр.Бургас на 09.06.2010г. във в.с. „Елените”, стопанисвано от дружеството- жалбоподател. За резултатите от проверката е съставен Протокол № 1176 за извършена проверка, връчен на пълномощник на дружеството на 7.07.2010г., въз основа на който е съставен цитирания АУАН, връчен на същия представител на дружеството, упълномощен по надлежния ред от управителя на „Eкофрут – 1” ООД.

За да постанови оспореното решение, районният съд правилно е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Обосновал е извод, че в АУАН нарушението е описано в достатъчна степен, който изцяло се споделя от настоящия съдебен състав. Видно от обстоятелствената част на АУАН, в момента на проверката М.Т.Й. е приготвял храна за гостите на ресторант „Роял Парк”, тоест, че е полагал труд като готвач. Съгласно разпоредбата на чл.416, ал.1 от КТ, редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното. Предвид тази норма констатациите, съдържащи се в процесния АУАН, който е редовен като съставен от компетентен орган, при спазване на императивните процесуалноправни законови разпоредби и съдържа всички законоустановени реквизити, имат обвързваща за съда материална доказателствена сила, тъй като не са опровергани от дружеството-касатор. Презумптивната доказателствена сила на АУАН № 02-0201180/27.07.2010г., съставен от гл.инспектор при Д„ИТ” – Бургас, установена в цитираната разпоредба, означава, че в случая тежестта за доказване е разместена, като администартивнонаказващият орган е освободен от задължението да докаже по безспорен начин констатациите, съдържащи се в АУАН, а нарушителят е този, който е длъжен да докаже по несъмнен и категоричен начин своите твърденията, че не е извършил нарушението, установено с акта. В случая дружеството-касатор не е ангажирало относими доказателства в подкрепа на твърдението, че М.Т.Й., в качеството на обучаващ се по силата на представения в хода на административното производство договор за преквалификация от 20.05.2010г, а не в качеството си на готвач, полагащ труд за дружеството, без да е налице сключен трудов договор между тях в изискуемата от закона писмена форма. Съгласно т.4 от договора, работодателят е длъжен да осигури на обучаващия се пряк ръководител за практическо обучение и материална база. В тази връзка касаторът не е ангажирал доказателства, че действително такъв е бил определен и е присъствал в момента на проверката и че М.Т.Й. практически е бил обучаван, а не е престирал самостоятелно труд, поради което съдът намира твърденията на касатора в тази насока за неоснователни и недоказани. От събраните по делото доказателства действително не става ясно каква е била предишната квалификация на М.Й., за да се налага преквалификацията му. Освен това представената заповед №8.1, издадена от работодателя, е подписана с дата 3.08.2010г., тоест решението да се извършва преквалификация е взето след сключването на самия договор за преквалификация. Предвид това съдът споделя извода на районния съд, че този договор е сключен с цел заобикаляне на трудовото законодателство, тъй като по делото е установено, че естеството на вършеното от М.Т.Й. е било престиране на работна сила, а не преквалификация. Това е видно от събраните в хода на административнонаказателното производство доказателства – списък на работещите в „Eкофрут – 1” ООД на 9.06.2010г., в който лицето само се е вписало като готвач, и протокол № 1176 за извършена проверка (виж т.23 от протокола), с който е констатирано, че лицето, без да е в трудови правоотношения с „Eкофрут – 1” ООД, е приготвяло самостоятелно храна в ресторант „Роял парк”, стопанисван от дружеството. Този извод се подкрепя и от показанията на свидетелката Д., присъствала по време на проверката, според които не е имало обучаващ, който да контролира работата на М.Й..

С оглед изложеното, районният съд е постановил своето решение при напълно изяснена фактическа обстановка, съобразно всички писмени и гласни доказателства, събрани в хода на делото в тяхната съвкупност, като е възприел фактите, така, както са описани в АУАН и в наказателното постановление. Обосновал е извод, че законосъобразно е ангажирана администартивнонаказателната отговорност на дружеството касатор на основание на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ за извършеното административно нарушение на  62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, който се споделя от настоящата съдебна инстанция. Изменил е наказателното постановление, като е намалил  наложената с него  имуществена санкция до предвидения по закон минимум в съответствие със законоустановените критерии за определяне на справедлив размер на административното  наказание.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за неоснователна, тъй като не се установиха наведените от касатора касационни основания за отмяна на оспореното решение. Решението на Несебърския районен съд като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 935 от 10.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 883 по описа за 2010г. на Районен съд – гр.Несебър в обжалваната част.

Решението е окончателно.

                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:     1./                        

                                               2./