ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2887 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Ела-Прим“ – Е.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Общински съвет Приморско, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление с вх. № 222 от 08.01.2018 г. по описа на съда от жалбоподателя ЕТ „Ела-Прим“ – Е.С., в което същият е формулирал искане с правно основание чл. 22, ал. 1, т. 6 гпк във връзка с чл. 144 апк за отвод на председателя на съдебния състав. Като мотиви в подкрепа на така формулираното искане жалбоподателят е заявил, че председателят на съдебния състав в друго процесуално качество – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас е изразил становище по същността на спора, предмет на настоящето производство. По повод така формулираното искане съдът намира следното: съгласно чл. 22, ал. 1, т. 6 гпк не може да участва като съдия по делото лице, относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие. В случая със сезиращата съда жалба се оспорва мълчалив отказ, формулиран от Общински съвет Приморско по повод подадено от жалбоподателя искане до Общински съвет Приморско с дата 27.07.2017 г. В този смисъл оспореният административен акт – формираният мълчалив отказ е от 2017 г., към който момент председателят на настоящия съдебен състав не е заемал друго процесуално качество освен съдия, като от 2012 г. не е прокурор. С оглед на това няма как да се твърди, че председателят на настоящия съдебен състав е изразил становище в качеството му на прокурор по отношение на административен акт, възникнал в значително по-късен период. В този смисъл твърдението, формулирано в заявлението, е неоснователно.

Независимо от това обаче съдът счита за необходимо да посочи, че с Определение  №1346 от 20.08.2012 г. по административно дело № 465 от 2011 г. по описа на съда настоящият съдия-докладчик е направил отвод от разглеждане на делото, образувано по искова молба на ищеца ЕТ „Ела-Прим“ – Е.С., насочена против Община Приморско и Общински съвет Приморско с правно основание чл. 1, ал. 1 зодов. В този смисъл предвид направения веднъж отвод от съдията-докладчик по предходен спор между същите страни, както и с цел да се отхвърли всяко съмнение за пристрастност или предубеденост от страна на съдебния състав съдът счита за необходимо да уважи искането и да се отведе от разглеждане на настоящия правен спор.

По изложените съображения, както и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 гпк във връзка с чл. 144 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отвежда съдията-докладчик Станимир Христов от разглеждане на спора по административно дело № 2887 от 2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Делото да се докладва на административния ръководител - председател на Административен съд гр. Бургас за определяне на нов докладчик.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: