ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2886 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ТАМПА ТРЕЙД“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С. и юрисконсулт Д., с приложени пълномощни по делото.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да не се дава ход на делото, предвид аргументите, подробно изложени в отговора към исковата молба.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че не са налице процесуални пречки и моля да бъде даден ход на делото.

 

На 30.04.2018 г. по делото е постъпило писмено становище от ищеца, с което се заявява, че няма пречка да се даде ход на делото в днешно съдебно заседание. Правят се някои възражения и доказателствени искания.

 

Съдът връчи препис от становището на процесуалните представители на ответника.

 

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, тъй като намира исковата молба за нередовна. Съображенията за това са следните:

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че ищецът е претърпял вреди в резултат на отменени ревизионни актове в резултат на наложени предварителни обезпечителни мерки с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки и в резултат на постановено арбитражно решение. Излагат се и твърдения за образувано изпълнително дело, както и се претендира да се заплати сумата от 16 500 лева, представляващи присъдени в тежест на ищеца арбитражни разноски.

За да бъде редовна една исковата молба в производство по чл. 203 АПК, същата следва да съдържа недвусмислена информация относно: посочване на административния акт, действие или бездействие, които да са отменени от съда по съответния ред, вредите, които се твърди, че са претърпени от отмяната на административния акт, индивидуализирани с техния вид и размер, както и периода, за който се претендира обезщетението.

В исковата молба, въз основа на която е образувано настоящото производство, са посочени множество факти и обстоятелства, без да става ясно на кои от тях ищецът основава претенцията си. Същата не е уточнена по основание и размер.

Във връзка с горното съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден, исковата молба следва да се остави без движение, като на ищеца се дадат съответните указания да я поправи.

Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ ИСКОВА МОЛБА вх. № 11218/24.10.2017 г., подадена от „ТАМПА ТРЕЙД“ ЕООД срещу НАП БЕЗ ДВИЖЕНИЕ, като нередовна.

УКАЗВА на „ТАМПА ТРЕЙД“ ЕООД в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това да отстрани следните нередовности:

1. Да посочи конкретно и поотделно незаконосъобразните актове, действия или бездействия (отменени по съответния ред), на кои административни органи или длъжностни лица, в резултат на които се твърди, че ищецът е претърпял вреди;

2. Да посочи поотделно всяка една от твърдяните вреди, както и от кои/какви конкретни незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административен орган са претърпени;

3. Да посочи поотделно и точно (с начална и крайна дата) периодите от време, през които се твърди, че е претърпял вреди;

4. За всеки един от посочените по т. 3 периоди да посочи какъв е размерът на обезщетението, който претендира, за всяка една от твърдяните вреди поотделно;

5. Да конкретизира искането си до съда;

6. Да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, като представи към молбата си всички писмени доказателства, с които разполага;

7. Да представи по делото препис от поправената искова молба, както и  от писмените доказателства към нея, за връчване на ответника по иска и на Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА „ТАМПА ТРЕЙД“ ЕООД, че при неизпълнение на указанията на съда в срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: