ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2881 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ Е.Й.С. и Й.Р.С., редовно призовани, не се явяват. Двамата се представляват от адв.Р.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-БУРГАС, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., която днес представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Р.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат представените към нея писмени доказателства и представената административна преписка. Бих искала само да отбележа, че два от документите, които са представени по преписката, не са описани в придружителното писмо  с вх. № ОН-210-00-444/14.03.2008г. и приложеното към него писмо с изх.№ 1223/13.11.2003г., които моля съдът също да приеме. Независимо че не са описани изрично, те са налични по преписката и делото.

         Представям и моля в днешно съдебно заседание да бъдат приети справка от официалния сайт на Министерски съвет, от която е видно, че към 2007г. и към 2017г. с.Емона не принадлежи към кметство Обзор. В тази връзка представяме нарочен отговор от Община Несебър, в който изрично е посочено, че през периода 2007г.-2017г. селото не е обслужвано административно от кметство Обзор, а от кметство с.Баня.

         Моля тези доказателства да бъдат приети към делото. С тях установяваме, че поканите,  които са залепяни в кметството в Обзор по реда на § 4 от ЗУТ са неправилно поставени и не по реда на закона. Същите е следвало да бъдат поставени, за да произведат своето действие, в кметството в с.Баня.

                                                           

         Юрисконсулт К.: Оспорвам исковата молба. Моля да приемете административната преписка. Не възразявам да бъдат приети и представените в днешно съдебно заседание писмените доказателства от колегата.

         Разбирам, че става въпрос за отделно кметство с.Баня, но техническата служба, която е определена да отговаря и подпомага дейността на ТСУ е в кметство Обзор. Удостоверението е издадено от началник отдел ГРАО, а отдел ГРАО е свързан с административни услуги различни от тези по ЗУТ и ТСУ. Отдел ТСУ има единствено и само в кметство Обзор. В тази връзка и спазвайки § 4, където се залепя съобщение, когато един документ е обявен по § 4 от ДР на ЗУТ, процедурата касае съответното подразделение на кметството отговарящо за ТСУ.

 

         Адв.С.: Именно в тази връзка поискахме да бъде прието писмо с № 1223/2003г., в което Община Несебър изрично посочва, че техническата служба обслужваща с.Емона е към кметство с.Баня.   

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства представени от адв.С., същите подробно записани по-горе в нейното изявление.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 42/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите предявената от нас искова молба, тъй като в момента на влизане в сила на заповедта от 02.05.2008г. до 02.05.2013г. ДНСК не е извършила нито едно надлежно действие по изпълнението, което да прекъсне предвидения по закон 5-годишен давностен срок. Липсва надлежно връчване и на поканите за доброволно изпълнение от 2008г. и 2013г. представени към административната преписка, за което сме взели подробно становище в писмена защита, която още представя. Искам само да подчертая, че връчването по § 4 от ЗУТ считаме, че не е надлежно и не е приложимо за съответното производство, но въпреки това залепените съобщения в кметство Обзор считаме за ненадлежно направени. Административният орган не си е направил труда да връчи нито една от двете цитирани покани лично на лицето Р. С. на известния на администрацията адрес, който е записан и в самите покани. Разпоредбата на чл.292 от АПК и приложените към нея разпоредби изискват поканата не само да бъде издадена, но и да бъде връчена лично на лицето, за да може да произведе своето действие и съответно, за да може да се приложи института на чл.116 буква В от ЗЗД относно прекъсване на давностния срок.

Представям писмени бележки, в които подробно съм изложила становището си.

Моля също така да вземете предвид, че видно от удостоверението за наследници, лицето Р. С. е починал на 16.06.2008г., съответно всички документи след тази дата адресирани до това лице не могат да произведат своето правно действие, доколкото няма надлежен субект, до който те да са адресирани. След смъртта на лицето е следвало в изпълнителното производство да бъдат конституирани неговите наследници, като извършените през 2016-2017г. действия и отправени покани до тях също вече не могат да произведат действия към тях, доколкото още през 2013г. е изтекъл 5-годишния давностен срок.

 

Юрисконсулт К.: Моля да постановите решение, с което да не уважите исковата молба и моля да ми дадете възможност да представя подробни съображения в писмен вид.

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: