ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2880  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Ц.Б., редовно уведомена, не се явява. За нея адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.Ц., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ        И.Ц.Ц., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Ц.Ц., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на З.Ц.Б. против заповед №2465/18.09.2017г. на заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.607.3.1.17 по КК на гр.Бургас, чрез приобщаване на част от покрита тераса „обща част“ в жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в УПИ І, кв.46 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.3.1 по КК на гр.Бургас, като бъде премахната изградената на източната фасада на сградата на ет.9, стена от тухлена зидария с дължина 1,10м и височина 2,30м, разположена на 4,33м южно от външен южен зид на апартамент №17.

 

ПОСТЪПИЛ е отговор по жалбата вх.№12541/22.11.2017г. от ответника.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка под опис, с писмо вх.№12542/22.11.2017г..

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Считам същата за основателна. Моля да бъде допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да установи на място - Имало ли е преграда преди. Става въпрос, че на място има още винкели, където се е държала старата преграда на строителството, която е отделяла общата тераса на блока от терасата на доверителката ми. Същото може да бъде проверено и от съседните блокове, които са строени по едно и също време и са идентични с блока на доверителите ми. Да се приемат приложените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Поддържам изцяло изразеното становище в депозирания от нас отговор по делото. Нямам възражение по доклада на съда. Да се приеме представената административна преписка. Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Имам искане за допускане до разпит на един свидетел при режим на призоваване. Свидетелят е Д.Д.П., която живее на 8-я етаж, под апартамента на жалбоподателите. С показанията на тази свидетелка, ще установяваме обстоятелства свързани с фактическите основания посочени в заповедта, както и характеристиките на обекта, кога е строен, какви са параметрите му. Лицето моля да бъде призовано на адрес – гр.Бургас, ж.к.„Лазур“, бл. 3, вх.1, ет. 8.

 

АДВОКАТ С.: Не се противопоставям на искането за разпит на свидетел, макар че същата е заинтересована от изхода на делото, но ще оставя на съда преценява нейните показания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване искания от ответника свидетел, който да бъде призован, след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 10лева от Община Бургас по сметка на Административен съд Бургас, в 7-мо дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като извърши оглед на място и проверка на строителните документи находящи се в Община Бургас или представени от жалбоподателя, да отговори на въпроса - Какво е фактическото положение на място, налице ли са следи от по-стари прегради и може ли да се установи какви са те и кога са извършени, съответно налице ли е приобщаване на общи част към терасата на апартамент № 17, посредством процесния строеж?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Вещото лице по допуснатата експертиза ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: