ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2880 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Ц.Б., редовно призована, не се явява, за нея адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.Ц., редовно призована, не се явява, за нея адвокат С..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ        И.Ц.Ц. и Ц.Ц.Ц., нередовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът ДОКАДВА, че съобщението до Ц.Ц.Ц. е върнато с отбелязване,  че няма такъв адрес. След извършена справка в НБД”Население” е установено, че лицето е регистрирано с постоянен и настоящ адрес на адреса на който са изпратени съобщенията до него, а именно гр.София, ж.к. Х.Д.. Изискана е информация от Столична община налице е такъв адрес, като в отговор на това е постъпило писмо вх.№13609/18.12.2017г., към което е приложена извадка от таблица за цените на апартаментите в жилищна сграда в гр. от която е видно че адресът съществува. Към писмото е приложено и пълномощно.

 

Съобщението до заинтересованата страна И.Ц.Ц. е върнато с отбелязване, че по сведение на съседи, лицето живее в К.. Извършена е справка в НБД“Население“, в която е посочено, че лицето е с постоянен адрес *** на който са изпращани съобщенията, а като настоящ адрес е посочено – К.. С разпореждане на съда е указано на призовкаря да се извърши ново посещение на адреса и в случай че съобщението не бъде връчено да се оформи надлежно, като се посочат имената на лицата, които са дали сведение.

 

АДВОКАТ С.: Предвид на това, че две от заинтересованите лица не са надлежно призовани, не са им връчени съответно препис от жалбата и останалите книжа, моля да не се дава ход на делото и съответно да бъдат извършени съответните действия по призоваване на същите. В този смисъл да не се дава ход в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предвид изложените до този момент факти, считам че не следва да се дава ход на делото, поради нередовно призоваване на заинтересована страна.

 

Съдът след като съобрази, че две от заинтересованите страни са нередовно призовани, намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018г. от 11.10ч. за която дата и час редовно уведомените за днешното съдебно заседание страни, да се считат за уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

        

Да се ПРИЗОВЕ         заинтересованата страна И.Ц.Ц. на посочения в Национална база данни „Население” постоянен адрес, като съобщението ако не бъде връчено да се оформи надлежно, като се посочат имената на лицата, които са дали сведение.

 

Да се ПРИЗОВЕ заинтересованата страна Ц.Ц.Ц. отново на адрес ***, като се укаже на връчителя, че адресът съществува на територията на гр.С., според данни на ,  П.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: