ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2880 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от процесуалните си представители, съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „БОРИМАР-С.П.” - адв.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 420 от делото и за ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас - юрисконсулт Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 459 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице Ж.Ж. със снета по делото самоличност:

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

         Адв.Г.: Нямам въпроси.

 

         Въпрос на юрисконсулт Й.: В отговора си на въпрос № 1 Вие от какво се ръководите, като отговаряте „съгласно договорено между страните”? От какво точно се ръководите, когато определяте дължимата лихва? Това е уточняващ въпрос.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изчислението на ДДС-то в допълнителното заключение, плюс дължимата лихва, е извършено въз основа на рамковия договор за продажба на петролни продукти между ЕТ „Боримар-С.П.” и „Петров” ЕООД.

         Въпрос на юрисконсулт Й.: Изследвали ли сте въпроса получавал ли е „Петров“ ЕООД възнаграждение всеки месец и в тази връзка гледали ли сте неговите дневници за покупки и продажби?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Експертизата не е изследвала дали по време на изследвания период са били извършени плащания между двамата контрагенти.

         Юрисконсулт Й.: Нямам повече въпроси.

         Изразявам несъгласие с експертизата в тази част и също в частта, в която намалява задълженията, ръководейки се от основното заключение, тъй като считам, че отговорът на въпрос № 1 е от правно естество така, както е зададен – „Своевременно ли е начислено ДДС …”. Считам също така, че вещото лице е отговорило ръководейки се единствено и само от договора между страните, а не от действителното фактическо положение и от доказателствата събрани в административната преписка.

        

         Адв.Г.: В тази връзка задавам въпроса какво е действителното фактическо положение.

         Юрисконсулт Й.: Фактическото положение подробно е описано в решението на горестоящия орган, като приходната администрация счита по този начин да определи задълженията.

 

          Съдът  като взе предвид изслушаното днес допълнително заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително изготвеното експертно заключение на вещото лице Ж.Ж., за което следва да се изплати възнаграждение в размер на 200лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Г.: Няма да сочим други доказателства.

         Юрисконсулт Й.: Нямам искания по доказателствата.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите нашата жалба. Считам, че с изложените в нея обстоятелства безспорно се установи по делото, че атакуваното решение е незаконосъобразно на основанията, които сме посочили в жалбата и които се потвърждават от изслушаните по делото две съдебно-икономически експертизи. Считаме, че в тази връзка решението на органа на агенцията по приходите е незаконосъобразно.

Ще представя подробни писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските по делото съгласно представения в предходно съдебно заседание списък.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще изложа някои от съображенията ми:

Експертизите на вещото лице са изготвени като началното салдо към 01.01.2008г. е изготвено със сумата от 11 916.05лв. неправилно, което считаме, че е посочено неправилно в паричния поток. Или общото начално салдо, което вещото лице е приело е 19 286.80лв. По тази причина и задълженията са намалени.

 Считам, че становището на експерта е неправилно, тъй като въпросната сума е осчетоводена по кредитна сметка 492 като налична за плащане. Т.е., все още няма плащане по счетоводни данни. Това е посочено и в експертизата. В същото време експертизата посочва, че тази сума е изтеглена от физическото лице, което намирам за противоречие в самата експертиза. Няма данни в преписката и не са събрани такива такава счетоводна операция да е поета. Напротив, и за 2007г. и за 2008г. тази сума остава в патримонимума на търговеца. Освен това, в същото време на въпроси зададени на вещото лице в предходно съдебно заседание, не се установи смислено обяснение за това защо сумата е посочена в началното салдо на 2008г., а в същото време се твърди, че е изтеглена също през 2008г. По тази причина изразявам несъгласие с експертизата и съответно с допълнението, където вече изчислява задължението на база на така приетото начално салдо.

В експертизите са коментирани обстоятелства и се прави извод, че тази сума 11 916.05лв. е включена в сумата 41 500лв. В същото време това не рефлектира върху паричния поток и го излагам за яснота на съда. В експертизата е коментирана сумата от 32 641.64лв. без също така тя да рефлектира върху приходната и разходната част на паричния поток. Относно задълженията за ДДС, считам, че вещото лице е изготвило заключението си въз основа на договор представен между страните за закупуване на гориво без да съобрази дневниците за покупки и продажби на „Петров” ЕООД, приложени към преписката, от които е видно, че „Петров” ЕООД купува единствено и само гориво от жалбоподателя, а в отчетните регистри по чл.124, ал.1, т.2 от ЗДДС декларира възнаграждение по договор компенсация по месеци или комисионни от продажби на „ОМВ – България”, в които няма доставки на гориво. В този смисъл органът по приходите е приел, че това са доставки, уредени по общия ред на закона, а не такива с периодично изпълнение и по тази причина месечно е установил дължимата лихва, поради несвоевременно начислено ДДС.

Моля да ни се присъдят разноските за юрисконсултско възнаграждение в размер на 741лв.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: