О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      

№ 357

        гр.Бургас, 06.03.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на шести март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 287 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1000, район „Витоша“, ул.“Симеоновско шосе“ ***, представлявано от управителя Р.Я.П. против Заповед № 22/09.01.2017г. на Кмета на Община Несебър.

С Разпореждане на съда от 06.02.2017г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 50/петдесет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК.

От приложеното по делото съобщение е видно, че същото е получено на посочения от жалбоподателя адрес за кореспонденция на 20.02.2017г., с което същият е уведомен, че следва да заплати държавна такса в размер на 50/десет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас и да представи като доказателство съответния платежен документ. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

Видно от доказателствата по делото жалбоподателят „КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП“ ООД не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1000, район „Витоша“, ул.“Симеоновско шосе“ ***, представлявано от управителя Р.Я.П. против Заповед № 22/09.01.2017г. на Кмета на Община Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 287 по описа на Административен съд - Бургас за 2017г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: