ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2879 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.К.Р. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Н., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът М.В., началник на група в ОД МВР- Бургас, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на С.К.Р. *** против заповед за налагане на принудителна административна мярка прекратяване регистрацията на пътно превозно средство (ППС) № 17-0769-003010/17.10.2017г. за срок от 6 месеца, издадена от Р.П. на длъжност началник на сектор в ОД МВР Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Адвокат Н.: Поддържам жалбата. Направил съм особено искане да бъдат върнати регистрационните табели на автомобила, тъй като моят клиент е главен архитект на Община Созопол, и този автомобил, който е спрян за 6 месеца, е единствената кола на семейството. В залата са ѝ съпругата и синът на жалбоподателя, които, в чисто човешки план, могат да потвърдят с две изречения, че съпругът ѝ се нуждае от този автомобил, за да може да ходи на работа. За тази цел представям също за справка на съда копие от личната карта на доверителя ми, трудов договор и допълнение към трудов договор, във връзка с това, че същият работи в община Созопол, както и нотариален акт, за закупено от съпругата му жилище. Това го правя във връзка с искането ми. Наясно сме, че това искане не е юридическо. То е свързано със защитна теза, че извършеното от сина на клиента ми, на практика се получава, че момчето е карало с някаква глоба, наложена на 24.06.2017 г. и ако счетем, че той е карал с тази глоба, спират го и защото е карал с тази глоба, отнемат регистрационните табели на автомобила на баща му. Има формално нарушение, но доколкото субсидиарно се прилагат НК и НПК, се явява, че кара с една глоба за 10-20 лева, а той иска да си я плати, а след това е констатирано, че баща му е собственик на автомобила. Чисто по човешки и в духа на закона, искам да споделя, че това е малозначително деяние и подобен тип административно наказание не би следвало да се налага на моя доверител. Тъй като е изменен чл. 171 от ЗДвП, бяха приети измененията през м. септември 2017г., да се накаже собственикът на колата, за един фиш- спираме колата, формално, строго погледнато по закон. Уточнявам, че искането ми е или да се спре или да се прекрати административното производство по отношение на моя доверител, като му се върнат регистрационните табели и да се спре изпълнението на оспорената заповед. Другото, което е, че пак по отношение на тази разпоредба, законът е изменен на 26.09.2017 г., а нарушението е извършено на 24.06.2017г., респ. на 20.08.2017г., за което се прилага по-тежката санкция, която е действала по време на административното нарушение. Сега, от 03.01.2018г. има ново изменение на закона, в което се предвижда такова спиране, ако само лицето е управлявало автомобила, така че, моля съда, ако не спре принудителната административна мярка, наложена с обжалваната заповед, то да приложи по-благоприятния за доверителя ми закон. Ако съдът счете, да попита съпругата му, която е в залата. Отказваме се от поискания с жалбата разпит на свидетел. Водим съпругата и сина на жалбоподателя и ако съдът прецени да ги попита. Оказва се така, че за неплатен фиш от 10 лева доверителят ми остава 6 месеца без кола, на базата на този фиш се спира автомобилът от движение. А и цитираното от нас процесуално нарушение, което все пак не е маловажно, в заповедта след „Заповядвам“ е пропуснато да се напише от кой закон е, не е посочен нормативния акт, това е съществено процесуално нарушение и се хващам за формата, което по принцип е липса на много сериозен реквизит. Няма да соча други доказателства.

Ответникът П.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Доказателства няма да соча. Свидетелството за управление е било отнето на осн. чл. 171, б.д. от ЗДвП. Свидетелството за управление е било отнето, независимо от размера на глобата. Тук не можем да имаме маловажни случаи. Измененията на ЗДвП не са от м.септември, а са от месец юли, когато в ЗДвП беше предвидено да се налага такава ПАМ на собственик на МПС, чието МПС е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление, в това число влизат и отнетите свидетелства за управление със заповеди. След изменение на ЗДвП от 03.01.2018г. от тази мярка бяха изключени случаите на водачи, управляващи МПС със свидетелство за управление с изтекъл срок на валидност. Единствено в този случай не се отнема свидетелството.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените заповедта за налагане на ПАМ като незаконосъобразна, издадена в нарушение на процесуалните правила, поради цитираните в жалбата ни основания. Ако намерите тази мярка за законосъобразна, то моля да имате предвид, че законът е изменен и влиза в сила от 26.09.2017г., няма значение кога е приеман. Има и второ изменение, което влиза в сила от 02.01.2018г. и моля да се приложите по-благоприятния за доверителя ми закон. Освен това считам, че от представените по преписката доказателства от страна на ответника, не се доказа безспорно, че синът на доверителя ми е управлявал с отнето свидетелство за управление, съгласно разпоредбите на закона.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Моля да оставите жалбата без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: