ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2873 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВЕКС“ЕООД, представлявано от управителя П.Т., редовно уведомен, се представлява се от  адв. К., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТНАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС, редовно уведомен,  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД, се представлява от адв.В., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Г.Б., редовно  уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Явява се вещото лице М.Р.Г..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.К.:Да се даде ход на делото.

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.№5406/14.05.2018г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът сне самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г.: На 70 г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Изготвила съм заключение, което поддържам, ведно с приложенията към него.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Записали сте на стр.№3, т.е. в констативно-соъбразителна част, от стр.№3 първи абзац: Заснетите в кадастралния план имоти са урегулирани с плана за регулация. За кой кадастрален план говорите и ако е проверено от коя година е същия т.к. към оня момент като нормативен акт е действал Закона за плановото изграждане на неселените места.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Писали сме по кой закон, когато се изготвя регулационния план се проектира от кадастралния план. Планът е от 1971 година за гр.Обзор, регулацията е одобрена, след като е проектиран кадастрален план. В приложение №1 съм приложила копие от този план. За двата имота, предмет на делото са отредени съответните урегулирани парцели, както съм отразила- за имот №397 е отреден парцел ІІІ, в кв.39, а за имот №387 е отреден парцел ХІV, в к.39, които са посочени със съответен цвят. Върху този план в последствие са нанесени измененията на регулацията, които са отразени графично  в плана, но в кметство Обзор не се представиха каквито и да е преписки и заповеди, от които да стане ясно точно в какво се състоят тези промени, които са нанесени графично в плана и кога е станало това.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: В тази връзка беше въпроса ми. Не е имало преписка при действието и там е фигурирала  хипотезата за поправка при грешка или непълнота на плана. Но тази грешка е била изправена  по реда на чисто административно производство, а именно измененията са  приемани от изпълнителни комитети от Окръжните народни съвети. Според мен документацията следва да е в старите архиви на Окръжен народен съвет, но не зная дали в Бургас или Варна. Просто данните да не са предадени или да стоят в самите архиви или в държавния архив. Нанесените изменения на регулацията са съобразени със съществуващите в двата имота полумасивни сгради. Изменената регулация минавала ли е покрай контура на границите на постройките, които за заснети между двата имота или не може да каже вещото лице?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е единствения план от 1971 година, който е действащ и към настоящия момент за гр.Обзор и измененията, които са нанесени върху него. Не мога да кажа към кой момент са направени, дали след 1973 година или в периода 1971-1973г. Не съм правила справки в Областната администрация за евентуален архив за гр.Обзор и изменение на регулацията. В първият урегулиран парцел ІІІ-397, кв.39, след това са нанесени измения по западната граница на този парцел- с червена линия, която видно е проведено по имотната границата, след това минава по съществуващите и заснети полумасивни постройки. След това съм оцветила сградите,  които са отразени в КК по контура на сградата. Регулацията обаче тука е със синя линия, но не  виждам зачертаване  в частта от регулационниа линия- северозападна на УПИ ХІV, в частта попадаща върху полумасивните постройки незачертана с червени кръстчета, както е направена в тази част, както е направена и в другите части на парцела.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Направихте ли справка с градоустройствения план, действащ към 1973 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Би следвало да има и цветно копие, не съм го гледала, не съм правила справка с градоустройствения план към момента, действащ към 1973 година.

АДВ.К.: Евентуално в този плана би следвало да бъде отбелязана и друга граница, а градоустройствения план трябва да е основа за изработването на регулационния план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не съм направила справка в градоустройствения план.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Аз ще имам допълнителни въпроси към вещото лице. Какво Ви обясниха в Община Обзор за липсата на Заповед №235/23.07.1999 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Направиха всичко възможно да ми представят каквото има в отдела. Аз говорих с г-жа Х., която отговаря за архива. Заповедите не били събрани при нея. Не съм търсила в община Несебър, при нея търсех изменението на регулацията. Специално тази заповед не съм я търсила.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Представена Ви е заповед №707/ 24.07.2006 година, която не касае регулацията, а само устройствените показатели по плана за застрояване в УПИ ІІІ-397, кв.39 и там във връзка с отбелязване на устройствените показатели, каква е била основата, скицата и конфигурацията на УПИ ІІІ-397?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Строителните книжа по отношение на застрояването на двата парцела не са били предмет на експертизата и не съм търсила строителни книжа за строителството в парцела, предвид задачите, които са ми поставени.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Заповед №590/07.06.2006 година на Кмета на община Несебър, връчена ли е на доверителите ми „Векс” ЕООД по  надлежния ред?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Нямам такъв въпрос, дали е спазена процедурата по обявяването на заповедта.

АДВ.К.: Аз нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА АДВ.В.: Аз искам на място, вещото лице да ми очертае общата граница на двата имота, съобразно  регулацията. Може ли да я посочите каква е общата граница след измененията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Разчитайки плана (Приложение №1 от експертизата) аз виждам по червената линия западната регулационна линия на УПИ ІІІ-397,  съвпадаща с имотните граници. По северозападната фасада на постройките, изградени между двата имота, по червената линия тангираща между втората и трета постройка и след това по синята регулационна линия, одобрена с регулацията от 1971 година. Виждам като синя, без да е зачертана, явява се северна на парацел ХІV и южна за съседен имот ІІ. С черната линия е сградата – имотните граници. Не мога да отговоря кога са извършени тези  изменения.

АДВ.В.: Аз считам, че отговора на въпрос №6 на последната страница не е съобразен с моя конкретен въпрос, свързан с това дали графичната част към даденото разрешение за строеж на ограда №37/25.04.2007 година, дали в този протокол за определяне на строителна линия и ограда съвпада с регулационната граница между имотите, съобразно плана от 1971 година. Отговорът, който вещото лице ми е дало почива на протокол за трасиране от 2017 година. Жалбоподателят посочи, че го е представил този протокол от 2007г., но ако не  е представен допълнително ще трябва да се издири. Коя е основата,  по която е изчертана оградата.

АДВ.К.: Присъединявам се към въпроса, коя е основата върху, която е дадена стрителната линия и ниво за изградената законно ограда на доверителя ми.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Аз съм използвала приложеното  трасиране-представения трасировъчен план на стр.62 от делото. Не мога в момента да коментирам и да дам отговор на този въпрос.

АДВ.В.: Аз нямам други въпроси. Моля, да получим отговор на въпросите ни. Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ.К.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът, след като изслуша вещото лице Г. и изразените от процесуалните представители становища намира, че изготвеното заключение следва да бъде прието по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото заключението по възложената съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице М.Р.Г..

На вещото лице Г. да се изплати възнаграждение в размер на 400.00 (четиристотин) лева от внесения по делото депозит от страните.

ЗАДЪЛЖАВА  процесуалните представители на жалбоподателя „Векс” ЕООД и заинтересованата страна „Билдинг стройгруп” ООД да внесат допълнителен депозит в размер на 80.00 лева, съответно 50.00 лева за „Билдинг стройгруп”ООД и 30.00 лева за „Векс” ЕООД, в 3 дневен срок от днес.

АДВ.К.: Считам, че изслушаното в днешното съдебно заседание експертно заключение на Г. е непълно, поради което моля, да  бъде допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза със следните задачи, а именно: 1. Да се направи справка в Архива на Изпълнителния комитет  на Окръжен народен съвет има ли преписка във връзка с промяна на регулацията на гр.Обзор, която регулация е действала към 1971 година. 2.Да се издири от вещото лице по възможност заповед №235/23.07.1999 година на кмета на община Несебър, която заповед е описана в нотариален акт от 2005 година. 3.Каква е била конфигурацията на УПИ ІІІ-397 по плана на застрояване, въз основа на който са посочени устройствените показатели на този план и въз основа на какво е издадена строителната линия и ниво за изграждане на законната ограда. 4.Връчена ли ни е по определения по ЗУТ административен ред Заповед №590/07.06.2006 година на кмета на община Несебър, с която заповед е одобрена частично изменение на ПУП, състоящ се в разделянето на УПИ ХІV-387 и УПИ ХІХ-387 в кв.39?

АДВ.В.: Аз нямам допълнителни въпроси, но ще моля вещото лице да отговори на въпрос №6 от първоначалната ми задача.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния  представител  на жалбоподателя „ВЕКС”ЕООД за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните от него въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА допълнителна съдебно-техническа експертиза, като  вещото лице Г. да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси от процесуалния представител на „ВЕКС” ЕООД, както и да даде отговор на поставения въпрос №6 на заинтересованата страна.

 

ЗАДЪЛЖАВА процесуалният представител на „ВЕКС” ЕООД да внесе допълителен депозит в размер на 200.00 (двеста) лева в 5 дневен срок от днес.

 

АДВ.К.: Аз нямам на този етап доказателствени искания.

АДВ.В.: Аз също нямам други доказателствени искания. Моля да се произнесете по внесената  молба за спиране, поради наличната   преюдициалност с производството по административно дело №929/2018 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Съдът докладва, че по делото е приложена справка относно хода на адмнистративно дело № 929/2018 година, ведно с копие от протокола от проведено открито съдебно заседание, проведено на 07.06.2018 година.

АДВ.К.: Няма да изразявам допълнително становище освен това, което съм приложила по делото. Предоставям на съда.

 

Съдът, след като се запозна с  молба вх.№5944/29.05.2018 година и становището на процесуалния представител на „ВЕКС”ЕООД, входящ №6107/01.06.2018 година, както и със становището на процесуалния представител на заинтересованата страна в днешното съдебно заседание  намира, че направеното от процесуалния представител на „Билдинг стройгруп” ООД  искане за спиране на настоящето съдебно производство  е неоснователно, тъй като решението по цитиранато административно дело №929/2018 година по описа на Адмиминистративен съд Бургас не би имало пряко и непосредствено отношение към законосъобразността на Заповед № 18-5840/10.08.2017 година на Началник СГКК Бургас, която е предмет на разглеждане в настоящето съдебно производство.

Предвид изложеното, съдът

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на заинтересованата страна „Билдинг стройгруп“ ООД за спиране на производството по настоящето дело.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 16.07.2018 година от 11:00 часа, за  която дата и час страните се считат редовно уведомени, както и вещото лице.

Указва на вещото лице, че следва да изготви допълнителната съдебно-техническа експертиза не по-късно от седем дни преди насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: