ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2873 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВЕКС“ЕООД представлявано от управителя П.Т., редовно призован, се явява лично и с процесуален представител адв. К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание. 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД, представлявано от А.Г., редовно и своевременно призован се явява адв.В., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Г.Б., редовно и своеверменно призован, не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.К.:Да се даде ход на делото.

АДВ.В.:Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ВЕКС“ ЕООД, ЕИК 200247068, със седалище и адрес на управление: с.Кранево, обл.Добрич, общ.Балчик, ул.“Чайка“ № 18, представлявано от П.П.Т., чрез адв. М.К. ***, против Заповед № 18-5840-10.08.2017г., издадена от инж. С.К.***на СГКК – гр.Бургас в частта, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Обзор, ЕКАТТЕ 53045, общ.Несебър, одобрена със заповед № РД-18-59/14.09.2006г. на Изпълнителния директор на АК, състоящо се в промяна на границата на имота на дружеството – ПИ с идентификатор 53045.502.362 с имот, собственост на „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД – ПИ с идентификатор 53045.502.3.520, като границата е изместена навътре в имота на дружеството и площта му е намалена от 1002 кв.м. на 974 кв.м.

Иска се отмяната на заповедта в оспорената й част като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Считам, че правилно е определено спорното право и нямам възражения по доклада Ви. Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза със задачи, които съм формулирала в писмен молба. Желая да допълня изложеното в жалбата. Обжалвана от нас заповед страда и от порок във формата, тъй като не съдържа фактическите основания за постановяването й. В т.2 на чл.51 ал.1 ЗКИР се съдържат две самостоятелни основания за измение на КК, а именно: непълнота или грешка. В случая административният орган не е посочил дали измението се налага поради наличие на непълнота или на грешка и най-вече въз основа на кои факти и обстоятелства е достигнал до този извод. Според определенията дадени в т.16 параграф 13 от ДР на ЗКИР непълнота или грешка  са несъответствията и в данните за недвижимите имоти в КК и КР спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на  КК и КР. В тежест на административния орган да посочи ясно, дали е налице грешка или непълнота и в какво точно се изрязава несъответствието на днните за недвижимите имоти - в КК и КР. Това видно от заповедта не е сторено и считам, че  е съществено процесуално нарушение, което би направило невъзможно  съдът да осъществи контрол по отношение законосъобразността на атакувания  пред Вас административен акт. Представям молба със задачи към експертизата.

АДВ.В.: От името на моя даверител нямам възражения по доклада. Считаме, че законосъобразно и точно е определен предмета на делото, а именно процесната заповед издадена от Началника на СГКК Бургас. По отношение на жалбата заявявам, че оспорваме  изцяло жалбата на всички изложени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на издадения акт, включително оспорваме новоизнесеното основание в днешното съдебно заседание, като считаме, че административния акт е привилен и законосъобразен, включително и с оглед всчки писмени доказателства налични в администратитивната преписка пред органа, постановил акта, която е представена по делото. Заявяваме, че извършеното изменение представлява промяна на кадастралната карта на град Обзор, чрез превеждането на кадастралната граница по регулационната такава за двата урегулирани поземлени имота, като тази регулационна граница е съобразно действащия ПУП на град Обзор за тези имоти. По този начин,  чрез това изменение кадастрална граница се връща в състоянието, в което тя е била законосъобразно оразена към момента на одобряването на кадастралната карта между двата имота, извършено със заповед  на Началника  от 14.09.2006 година.  Извършеното ограждане на имота е извършено по-късно,  а именно през 2007 година, с оглед на което и към този момент е фактическото състояние, което е посочено в картата. Прилагаме и молим да приемете  писмени доказателства под опис, с препис за другата страна и за ответника СГКК,   като моля да допуснете извършването на СТЕ със задачи, които подробно съм формулирала  в писмената молба. По отношение на искането на жалбоподателя за допускане на СТЕ заявявам, че не възразявам на поставените задачи.

Съдът  намира, че представени в днешното съдебно заседание писмени документи от процесуалния представител на  заинтересованата страна „Билдинг Стройгруп“ООД са относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото писмените документи представени от процесуалния представител на заинтересованата страна „Билдинг Стройгруп“ООД, а именно: Заповед №590/ 07.06.2006 г. на кмета на Община Несебър; Акт от 13.07.2006г. на общ.Несебър;  графична част на  към заповед№590/ 07.06.2006 г. на кмета на Община Несебър; трасировъчен план на УПИ ІІІ-397 и УПИ ХІХ-387 в кв.39, съгл.действащ план на гр.Обзор; геодезическа снимка  на басейн в ПИ 53045.502.362;  извадка от регулационен план на гр.Обзор и виза № 41/03.10.2016 г. на Община Несебър; Заповед № 707/24.07.2006 г. на кмета на Община Несебър за изменение на ПЗ на УПИ ІІІ-397.

 

АДВ.В.: Последното доказателство, описано в т.2.1.8 и  зачертано не е представено.

Съдът намира, че исканията на процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованата страна „Билдинг Стройгруп“ООД за допускане и възлагане по делото на съдебно-теническа експертиза са основателни, поради което

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА  по делото съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да отговори на въпросите предстванени по делото с писмени молби от процесуалните представители на  жалбоподателя и заинтересованата страна „Билдинг Стройгруп“ООД.

 НАЗНАЧАВА  за вещо лице М.Р.Г., която следва да отговира на поставените задачи, като представи заключението по  възложената СТЕ по делото не по-късно от 7 дни  преди датата на следващото съдебно заседание.

Съдът определя първоначален депозит в размер на 150.00 лева, вносим от жалбоподателя в 3 дневен срок от днес и първоначален депозит в размер на 250.00 лева,  вносими от заинтересованата страна „Билдинг Стройгруп“ООД в 5 дневен срок от днес.

След внасянето на депозита  от посочените страни по делото същото да бъде предоставено на вещото лице за изготвяне на СТЕ.

АДВ.К.: Във връзка с възражението на адв.В. искам да отбележа, че ние не сме искали промяна на кадастралната карта в нито един момент, тъй като отразената квадратура в документа за собственост съвпада  с тази отразена в КК. От друга страна искането за изменение категорично води до извод, че е налице хипотезата на чл.54, ал.2 от ЗКИР - спор за материлно право.

АДВ.В.: Аз съм поставила такъв въпрос с молбата за назначаване СТЕ и се надявам да бъде отговорено.

 

СТРАНИТЕ: За сега нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.03.2018 година от 10:30 часа за която дата и час странате се считат редовно уведомени.

Да се призове  вещото лице за посочената дата.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: