ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2873 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВЕКС“ЕООД представлявано от управителя П.Т., редовно и своевременно призован, не се явява.Изпраща процесуален представител адв. К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание. 

ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР БУРГАС, редовно и своевременно призован,   не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БИЛДИНГ СТРОЙГРУП“ ООД, представлявано от А.Г., редовно и своевременно призован се явява адв.В., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание

АДВ.К.: Считам, че ход на делото не следва да се дава, тъй като не са конституирани всички заинтересовани страните. Първите, за които желая да Ви уведомя са  собственици на ПИ с иднитификатор 53045.502.368, а именно А.З.Б.и Г.И.Б.. Следващите лица за тези отразени в удостоверение за въвеждане в експлоатация, което удостоверение е под №347/ 23.12.2008 година,  а именно:  В.А., Г.С., Н.З., К.Р.,  „ДЕШ Инвест“ ЕООД, представлявано от А.Д., С.К.С., „Павилоста“ ЕООД, А.М., В.Г., В.И.С..Изрично записани със своите адреси в посоченото по-горе удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж жилищна сграда,  находяща се в имот с идентификатор по КК  53045.502.362 в кв.39 по плана на гр.Обзор, община Несебър.

АДВ.В.: Аз считам, че възражението не е основателно, поради следното: Като заинтересовани  страни в производството следва да се призоват тези лица, които са вписани в кадастраните регистри, като носители на право на собственост, вещни права върху кадастралните обекти, предмет на изменението. С оспорената заповед  с изменението са засегнат поземлен имот 53045.502.362 и като негов собственик и вписан жалбоподателя и затова той е призован.

Искането, което се прави касае вписването на права в сграда с идентификатор 53045.502.361. Която е отделен обект, която е извън   оспорения административен акт. По отношение на тази сграда искането не е основателно, става въпроса за лицата изброени по удостоверението за експлоатация. По отношение на другия имот, действително имот  53045.502.368 и предмета на измението, лицата не са конституирани с оглед на факта, че техните права и интереси не считам, че са засегнати с оглед на факта, че квадратурата на имота не се променя след измението 825 кв.м., както е записано.  Поради факта, че не са им засегнати правата и интересите,  но по отношение на този имот предоставям на Вашата преценка. Останалия имот 53045.502.367 е собственост на дружеството, което представлявам.

С оглед  направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане и изразеното от заинтересованата страна съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даван и във връзка  с необходимостта да бъде дадена възможност на процесуалния представител на жалбаподателя да представи в писмен вид исканията си по отношение на допълнително  конституиране на заинтересовин лица и съответно да бъде дадена възможност на страните по делото да вземат становище по това искане.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

УКАЗВА на  жалбоподателят, че в 5 дневен срок  следва да представи в писмен вид искането си за конституиране на още заинтересовани страни по делото, както и  да представи съответните документи, аргументиращи това искане.

След представяне на писмената молба същата да бъде изпратена на останалите страни по делото, които в 3 дневен срок  да вземат становище във връзка  с направеното искане.

По така направената искане и след представяне на становищата на страните по делото, съдът в закрито заседание ще се произнесе, за което ще бъдат уведомени страните по делото.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: