ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2872 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ и ИЩЕЦ И.П.П., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ младши автоконтрольор в РУ-СОЗОПОЛ – Н.П.Б., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В. с пълномощно представено днес.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

        

Юрисконсулт В.: Няма пречки за даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт В.: По предявения по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ оспорвам иска. Считам, че наложената принудителна административна мярка е правилна и законосъобразна и с оглед липсата на незаконосъобразен административен акт не са налице предпоставките на чл.1от ЗОДОВ за ангажиране отговорността на ОДМВР-Бургас. Оспорвам основателността на предявения против нас иск за обезщетение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предявеният иск за имуществени вреди е процесуално допустим. Да се приеме за разглеждане.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите извънсъдебно писмени доказателства, касаещи материалната компетентност на органа наложил процесната ПАМ, както и доказателства относно командироването на служителя наложил процесната ПАМ, подробно описани в съпроводителни писма, находящи се на листи 71, 73 и 77 от делото.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение като неоснователен и недоказан предявеният срещу ОДМВР-Бургас иск за имуществени  вреди, с който се търси осъждане на Областната дирекция да заплати на ищеца сума в размер на 50 лева, която той твърди, че е заплатил за незаконосъобразно преместване на лекия му автомобил. Считам, че наложената ПАМ е законосъобразно приложена в настоящия случай, с оглед на което липсва незаконосъобразен административен акт от отмяната на който би било възможно да се ангажира отговорността на Областната дирекция по реда на чл.1,ал.1 от ЗОДОВ. Отделно от това, по отношение на предявения размер на иска, от приложения касов бон в кориците на делото не се установява за кой автомобил е заплатена твърдяната такса за преместване. С оглед на което считам, че носещият доказателствената тежест ищец не е доказал по несъмнен начин, че е заплатил сумата от 50лв. за освобождаване от наказателен паркинг за автомобила, за който е приложена ПАМ, поради което считам иска недоказан по основание и размер.

Тъй като изискването е да са налице всички кумулативни предпоставки по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в случая не се установява наличието на една от тях и считам, че искът се явява неоснователен.

 

 

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам становището на прокурора от Бургаска окръжна прокуратура изразено в протокол от съдебно заседание на 14.05.2018г. за неоснователност и недоказаност на исковата молба.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: