ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2872 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.П., редовно уведомен, не се явява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ младши автоконтрольор в РУ-СОЗОПОЛ – Н.П.Б., редовно уведомен, явява се лично.

        

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражение по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Запознат съм с жалбата на И.П.. Оспорвам жалбата.

Аз съм административният орган, който разпореди принудителното преместване на автомобила. От мен е съставен протокола. Протоколите се водят по номера, които са ми дадени от Община Созопол, за да може да отчитаме дейността по вдигане на автомобилите.

В жалбата има някои грешки:

Водачът не е нарушил знак В2, както той е написал, а е нарушил знак В1, който забранява навлизането на МПС в едната посока. Освен това пише, че не е видял знака, а по-надолу пише, че видял две табели „Служебен паркинг“ и под него табелка, която предупреждава, че автомобилът ще бъде репатриран с репатриращ автомобил. Самата табела „Служебен паркинг“ означава, че паркингът се използва от Община Созопол. Щом няма обозначено на табелата работно време, означава, че работи денонощно без значение извън или в работно време.

В жалбата пише, че няма отбелязан телефон на табелата, а се вижда от снимковия материал, че има телефон и може да се обади и да му кажат къде е колата.

Жалбата е напълно неоснователна.

За паркирането на този служебен паркинг общината издава пропуски, за да се знае, че паркираните там автомобили са към общината или са издадени пропуски за тях.

Протоколът, който съм съставил, както отбелязах по-горе, протоколите са ми служебно дадени от общината, за да отчитаме в общината нашата дейност и един екземпляр отива в общината, един се издава на нарушителя, един се изпраща в районното управление.

По възражението, че не съм взел отношение за това, че водачът е нарушил знака, т.е. че е влязъл срещу забранителния знак, законът ми разрешава да извършвам превенция и счетох, че може да не му съставям акт и да го глобявам и за това нарушение, тъй като не е толкова фрапантно, а човекът е дошъл на почивка и вече ще плати 50 лева за вдигането на автомобила му.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на административния орган снимка, находяща се на лист 35 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Това е процесният знак, който коментирах по-горе в изявлението си. Колата беше паркирана в паркинга, който е обособен под дърветата. На снимката, която се намирана лист 44 от делото, автомобилът е с рег. № **. Това е процесният автомобил, който разпоредих да бъде преместен.

Специално в това паркомясто няма отбелязан надпис „абонамент“, както се вижда от съседните две места, но цялата тази редица от паркоместа е служебен паркинг, който се намира зад знака на снимката на лист 35 от делото и водачите си знаят реда за паркиране.

         Процесният участък, където беше паркиран автомобила на жалбоподателя е виден на схемата на лист 34 от делото, на която съдът постави стрелка.

         Заповедта за командировката ми не мога да представя в момента, но  моля да я изискате от СДВР, откъдето бях командирован в РУ Созопол.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

Съдът КОНСТАТИРА частична непълнота на административната преписка, като в тази връзка установи, че по делото не са налични изискани за представяне писмени доказателства, касаещи материалната компетентност на административния орган разпоредил процесното принудително преместване, поради което намира за необходимо по делото да бъдат събрани тези доказателства, които да се изискат по месторабота на ответника, а именно СДВР, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ОДМВР-София в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото Заповед № 513з-5541/08.08.2017г. за командироването на младши автоконтрольор Н.П.Б. – служител на ОПП-СДВР в Районно управление гр.Созопол, както и доказателства за неговата материална компетентност да издава разпореждане по ЗДвП за принудително преместване на пътни превозни средства без знанието на техния собственик.

 

Отделно от това съдът КОНСТАТИРА, че в петитума на подадената жалба жалбоподателят е посочил, че в случай на основателност на неговата жалба, желае да бъде възстановена внесената от него такса от 50лв, която той е заплатил за освобождаване на автомобила от наказателния паркинг. Това искане съдът квалифицира като такова по чл.1,ал.1 от ЗОДОВ, но тъй като констатира, че за тази претенция не е заплатена необходимата държавна такса, тази част от жалбата следва да бъде оставена без движение с указания до жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в тази част от оспорването, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без движение жалбата в частта относно обективно съединения иск за присъждане на обезщетение в размер на 50лв. заплатени от жалбоподателя за освобождаването на принудително преместения автомобил в наказателен паркинг, като го

ЗАДЪЛЖАВА в 7-дневен срок от уведомяването да внесе по делото допълнителна държавна такса в размер на 10лв., като

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение обективно съединения иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено в тази негова част.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото доказателства за заплатената от него сума за освобождаване на автомобила от наказателен паркинг с оглед установяване неговите твърдения в тази насока.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 14.05.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: