ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 02.11                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На втори ноември                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Йовка Банкова

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер  2871 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За КАСАТОРА ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно уведомен, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ „Росбул транс“ЕООД, редовно и своевременно уведомен, се представлява от адвокат Найденова с представено  пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Манев.

 

Становище по хода на делото:

         

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

 

АДВОКАТ НАЙДЕНОВА: Оспоравам касационната жалба като несонователна. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

АДВОКАТ НАЙДЕНОВА: Уважаеми административни съдии, моля да постановите решение, с което оставите в сила първоинстанционното решение като правилно и обосновано. В касационната жалба се сочат пороци на първоинстанционния акт, а именно че неправилно е приложил съдът процесуалния закон - ЗАНН, като е отменил Наказателното постановление, поради тези съществени нарушения. Считам, че първоинстанционният съд е съобразил императивните норми на ЗАНН и констатирал съществено допуснати нарушения процесуалния закон и на това основание е отменил наказателното постановление. Следва да се има предвид, че  Наказателното постановление е издадено и в нарушение и на материалния закон, а именно на чл.176в от ЗДДС. В  касационната жалба  на ТД на НАП това въобще не е споменато обаче и считам, че изцяло следва да бъде оставена без уважение. При съставяне на наказателното постановление, органът на НАП е определил данъчна основа на облагаемите доставки с течни горива на база м. август 2016г., а не както е следвало съобразно разпоредбата на чл.176в от ЗДДС, данъчната основа на доставките с течни горива за м. юли.   С оглед на това е постановено  незаконосъобразно Наказателно постановление, а съдебният акт, с който е отменено, моля да оставите в сила като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд Бургас да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:13 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: