О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 486 /21.03.2017г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 286 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД, ЕИК *** представлявано от Р.Я.П. – управител, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Симеоновско шосе“ *** и адрес за кореспонденция гр.София 1606, ул.“Владайска“ *** против заповед №25/09.01.2017г. на кмета на Община Несебър.

В з.з. на 07.02.2017г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането, като е посочил срок, в който следва да се изпълни разпореждането, в т.ч. да представи доказателство за внесена държавна такса. Съобщението с дадените указания е връчено на посоченият в жалбата съдебен адрес на 20.02.2017г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 27.02.2017г. – понеделник, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

         Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №286/2017г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

         По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД, ЕИК *** представлявано от Р.Я.П. – управител, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Симеоновско шосе“ *** и адрес за кореспонденция гр.София 1606, ул.“Владайска“ *** против заповед №25/09.01.2017г. на кмета на Община Несебър, като нередовна.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №286/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: