РЕШЕНИЕ № 585

 

01.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на  седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  286  по    описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, подадена чрез процесуален представител, против решение № 323, от 05.10.2015г., постановено по НАХД № 315/2015г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № НП-02-02024585/28.08.2014 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което на „Вижън тур 2011“ ЕООД, ЕИК 201821009, гр. София, за нарушение на чл. 128, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 264 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. на основание чл. 415в от Кодекса на труда.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд, че допълнителното възнаграждение е изплатено на 07.05.2014 г. Счита, че при издаване на АУАН и НП са спазени всички законови разпоредби. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди наказателното постановление.

         Ответникът - „Вижън тур 2011“ ЕООД - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е неправилно и  делото следва да се върне за ново разглеждане на РС.

         След като прецени твърденията на прокурора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

         Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Несебър само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на „Вижън тур 2011“ ЕООД, против наказателно НП-02-02024585/28.08.2014 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 128, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 264 от КТ му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. на основание чл. 415в от Кодекса на труда. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че работодателят не е начислил и не е изплатил с увеличение труда положен от Н.Х.В., на официалния празник 19.04.2014 г. – Велика Събота, работила в СПА център „Сорая“, находяща се в гр. Несебър, к-с „Естебан“. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 02-02024585/28.05.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че в АУАН и НП липсват факти, които да описват нарушението. Поради липса на представен трудов договор, съдът е приел, че не може да се установи дали има извършено нарушение на чл. 264 КТ и дали такова е извършено на 07.05.2014 г., поради което е отменил наказателното постановление.

Така постановеното решение е неправилно.

С оглед събраните писмени и гласни доказателства и обсъждането им поотделно и в съвкупност съдът счита, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които на самостоятелно основание да обуславят незаконосъобразността на НП. Както акта, така и постановлението съдържат реквизитите по чл. 42, респ. чл. 57, ал.1 от ЗАНН. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект. Наведените фактически основания във връзка с обстоятелствата, при които е извършено нарушението и датата на извършването му, настоящият съдебен състав намира за достатъчни и относими към дадената правна квалификация на деянието. Същите се доказват и от събрания доказателствен материал.

От събраните доказателства безспорно се установява, че  „Вижън тур 2011“ ЕООД, до 30.04.2014 г. не е изплатил и начислил на Н.В. допълнително трудово възнаграждение за работа през официален празник.

Настоящият касационен състав на АС Бургас, не споделя извода на районния съд, че не може да се установи има ли извършено нарушение от наказаното лице.

С разпоредбата на чл.128, т.1 от КТ законодателят е въвел като задължение за работодателя да начислява във ведомостите за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд. А според нормата на чл.264 от КТ към трудовото възнаграждение се причислява и това, дължащо се за положен труд на официален празник в размер уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение. Безспорно в настоящия правен спор е, че работникът Н.В. е положила труд на официален празник – 19.04.2014г., поради което за работодателя „Вижън тур“ ЕООД е възникнало и задължението да начисли във ведомостта за заплата на работника удвоения размер на трудовото му възнаграждение за положения труд. Анализът на писмените доказателства – протокол за проверка № 1047/28.05.2014 г. и ведомост за заплати за м. април 2014 г. обуславя извод за извършено административно нарушение на чл.128, т.1, във вр.с чл.264 от КТ. Категоричен е изводът на касационната инстанция, че за месеца, в който е положен труда на официалния празник /м.април 2014г./ не е начислено във ведомостта за заплата на Н.В. дължимото трудово възнаграждение за този ден в размера, определен с чл.264 от КТ. Това не е сторено и по делото липсват доказателства начисляване на ДТВ на В. да е направено с последващите ведомости за заплати. Т.е. налице е нарушение на трудовото законодателство, свързано с правилата за начисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Касационната инстанция приема, че административното нарушение под формата на бездействие е продължило до 28.05.2014г., тъй като при извършената проверка по документи на тази дата не е установено начисление на трудово възнаграждение за положен труд на официален празник във ведомостта за заплати за м. април. Този извод се подкрепя от факта, че именно в протокола за проверка от 28.05.2014г. е дадено предписание на дружеството да начисли във ведомостта за заплата и да изплати не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение за работа през дните на официални празници на Н.В., на официалния празник 19.04.2014 г. – Велика Събота, работила в СПА център „Сорая“, находяща се в гр. Несебър, к-с „Естебан“, на основание чл.128, т.1 във вр.с чл.264 от КТ. Представения по делото РКО от 07.05.2014 г. за изплатено трудово възнаграждение за м. април за извънреден труд на Н.В. единствено доказва, че такова възнаграждение е изплатено, но не че е и начислено във ведомостите за заплата. В нормата на чл. 128, т. 1 от КТ законодателят е предвидил работодателят освен да заплати, така също и да начисли договореното трудово възнаграждение. В този смисъл безспорно доказано е твърдяното нарушение в обективните предели, зададени като обвинение с АУАН и НП.

Като е достигнал до коренно противоположни изводи за допуснати нарушения по ЗАНН и липса на извършено административно нарушение, първоинстанционния съд е постановил  неправилно решение, което следва да бъде отменено, поради наличие на касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Доколкото административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, наказателното постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

         Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Решение № 323 от 05.10.2015г., постановено по НАХД № 315/2015г. по описа на Районен съд - Несебър,  и  вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-02-02024585/28.08.2014 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което на „Вижън тур 2011“ ЕООД, ЕИК 201821009, гр. София, за нарушение на чл. 128, т.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 264 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. на основание чл. 415в от Кодекса на труда.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

                                                                           2.