Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      685                             08.04.2015 година                                         гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 286 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Жълто и синьо” ООД с ЕИК 147114008, със седалище гр. Бургас, представлявано от управителя М.С. С., против решение № 2030 от 15.12.2014 г. по НАХ дело № 3818/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се да бъдат отменени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание пълномощникът на касатора поддържа жалбата. Не сочи доказателства. Моли да  се постанови решение, с което да се отмени решението на районния съд, респ. потвърденото с него наказателно постановление.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отхвърляне на жалбата

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 2030 от 15.12.2014 г. по НАХ дело № 3818/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 3900/04.07.2014 г., издадено от В. С. В., заместник-министър на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1, вр. чл. 97, ал.1 от ЗАПСП е наложено на касатора „Жълто и синьо” ООД административно наказание- имуществена санкция в размер на 2 500 лева.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че е осъществен съставът на нарушението по чл.97, ал.1, т.5, предл.2, алт.1 от ЗАПСП, тъй като на 17.10.2013 г. в гр. Бургас търговското дружество е организирало публично изпълнение чрез запис на следните произведения: 1) In and out of my life в изпълнение на David Pen и 2) Got feeling в изпълнение на Pleasurekraft, в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП- без необходимото съгласие.

Според настоящия състав на съда, в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

От словесното описание на нарушението в акта за установяването му и в наказателното постановление е видно, че административнонаказателното производство срещу касатора е започнало за няколко административни нарушения- организиране на публично изпълнение чрез запис на две произведения от различни изпълнители, а именно: 1) In and out of my life в изпълнение на David Pen и 2) Got feeling в изпълнение на Pleasurekraft, в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП. Изложените обстоятелства сочат наличие на две самостоятелни фактически основания за възникване на административнонаказателна отговорност. При наличие на реална съвкупност от нарушения, съгласно чл.18 от ЗАНН, наказващият орган е следвало да наложи наказания за всяко от тях поотделно. В случая за двете констатирани нарушения е наложено на касатора едно административно наказание. Така допуснатото в производството процесуално нарушение прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно от словесно описаните административни нарушения е ангажирана отговорността на търговеца и води до ограничаване правото на защита на последния. Нарушението е съществено и представлява достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което наказателното постановление да се отмени, като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2030 от 15.12.2014 г. по НАХ дело № 3818/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3900/04.07.2014 г., издадено от Васил Стоянов Василев, заместник-министър на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1, вр. чл. 97, ал.1 от ЗАПСП е наложено на „Жълто и синьо” ООД с ЕИК 147114008 административно наказание- имуществена санкция в размер на 2 500 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.