Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   686                 от 28.04.2014г.,             град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и осми април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 286 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК.

Образувано е по молба на адв. М.О. *** – процесуален представител на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Асоциация за защита на дребния и средния бизнес” с ЕИК 175583596 със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от председателя Н.К. Д. и „Крис – 91” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Т.Ж.Б., в която е формулирано искане за поправка на очевидна фактическа грешка. По повод така подадената молба, съда намира за установено следното:

С Решение № 648/22.04.2014 год., постановено по адм. дело № 286/2014 год., Административен съд гр. Бургас, петнадесети състав е отменил чл. 2, ал. 3, т. 2, изр. първо в частта „тютюневи изделия и дребно пакетирани стоки” и чл. 4, ал. 2, изр. първо в частта „обектите за търговия с обектите по чл. 2, ал. 3, т. 2” от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейност и елементи на градското обзавеждане на територията на гр. Бургас приета с решение на Общинския съвет – Бургас по т. 12, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 год.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 11, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 год., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 год., по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013 год. С цитирания съдебен акт, съда е прогласил нищожността на чл. 5, ал. 1, т. 5, б. „в” и чл. 71, ал. 1 – 7 от същата наредба.

С молба, вх. № 3229/25.04.2014 год., адв. М.О. е поискала поправка на очевидна фактическа грешка допусната в съдебното решение. Заявено е, че със съдебния акт е прогласена нищожността на чл. 71, ал. 1 – 7 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейност и елементи на градското обзавеждане на територията на гр. Бургас, докато предмет на оспорване е била разпоредбата на чл. 7.

Така депозираната молба е основателна и следва да бъде уважена. Видно от сезиращата съда жалба, предмет на оспорване са били текстове от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейност и елементи на градското обзавеждане на територията на гр. Бургас приета с решение на Общинския съвет – Бургас по т. 12, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 год.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 11, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 год., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 год., по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013 год., в това число и чл. 7 от същата. В мотивите на постановения съдебен акт, настоящия съдебен състав е развил подробни доводи относно законосъобразността на оспорената разпоредба на чл. 7 от Наредбата. Въз основа на подробно развитите мотиви, съда е обосновал извод, съгласно който оспорените текстове на чл. 7, ал. 1-7 от Наредбата са приети в противоречие с влязъл в сила съдебен акт - Решение № 866/30.07.2009 год., постановено по административно дело № 1756 по описа за 2008 год., Административен съд гр. Бургас, ХІІІ, поради което и на основание чл. 177, ал. 2 от АПК, същите се явяват нищожни. В диспозитива на постановения съдебен акт, вместо оспорената от жалбоподателите и обсъдена в мотивите норма на чл. 7, ал. 1-7 от Наредбата е прогласена нищожността на чл. 71, ал. 1-7 от същата.

Съгласно чл. 175, ал. 1 от АПК, по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Безспорно, в настоящия случай записаната в диспозитива цифра „71”, вместо действителната „7” съставлява писмена грешка и като такава подлежи на поправяне по реда и при условията на чл. 175 от АПК.

Мотивиран от горното и на основание чл. 175, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 648/ 22.04.2014 год., постановено по адм. дело № 286/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас, петнадесети състав, като в диспозитива на решението, след израза „ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ чл. 5, ал. 1, т. 5, б. „в” и чл.”, вместо цифрата „71” да се чете цифрата „7”.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                       2.