О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №1116

 

гр.Бургас , 21.05.2013г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 286 по описа за 2013г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба, подадена от И.Г. ***, С.И.П. ***, Т.Й.В. ***, Х.К.К. ***, К.Г.К. ***, К.И. *** и Е.Г.П. ***, всички с процесуален представител адв. Б., с изключение на жалбоподателят Х.К.К. против решението по т.57 от протокол №12/24.07.2012г. на Общински съвет Бургас, с което са приети схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране, относно паркинг в междублоково пространство между ул. “Цар Самуил”, ул. “Х. Фотев”, паркинг в междублоково пространство между ул. “Цар Самуил” и ул. “Х. Фотев”, паркинг в междублоково пространство между ул. “Х. *** и паркинг на ул. “Х. Фотев”.

         С разпореждане от 5.02.2013г. съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на подателите и, че в 7 дневен срок от съобщението следва да отстранят нередовностите, като представят доказателства за наличието на правен интерес от оспорване, на посочения в жалбата акт. Указанията са били редовно съобщени. В посочения срок, доказателства са представили жалбоподателите И.Г.Б., К.И.Д. и Х.К.К..

         С разпореждане от 2.04.2013г., съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на подателите и, че в 7 дневен срок от съобщението следва да отстранят нередовностите, като внесат по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лв. за всеки един от тях. На жалбоподателя К.И.Д., е указал че следва да заяви в същия срок и дали поддържа жалбата, предвид липса на поставен от него подпис върху нея. Д. не е изпълнил указанията.

         Доказателства, удостоверяващи плащането на държавна такса са представили И.Г.Б., К.И.Д. , Х.К.К. и С.И.П..

         Отделно, съдът установи, по отношение на всички жалбоподатели абсолютна процесуална пречка за допустимост на производството, а именно липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

         По своя характер, оспореното решението по т.57 от протокол №12/24.07.2012г. на Общински съвет Бургас, с което са приети схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране, представлява волеизявление, което е част от производство по издаване на общ административен акт. Това е така, защото:

         С разпоредбата на чл. 9 ал.1 от Наредба за опазване на обществения ред на община Бургас / л.205- 223/, са определени границите на „синя зона” за платено и безплатно паркиране на ППС, притежаващи съответни характеристики, на територията на гр. Бургас.

         Чл. 10 от Наредбата предвижда, че въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в синя зона се извършва със заповед на Кмета. Тази заповед, може да бъде издадена само в рамките, на представени със закона правомощия и съобразно схеми, приети от Общинския съвет.

         С оспореното решение, се приемат именно схеми за въвеждане на експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране. Т.е. реализира се елемент от сложния фактически състав, регламентиран с чл. 10, който приключва, с издаване на заповед на кмета. Последната представлява и крайният административен акт- общ, според характеристиките си, чиято законосъобразност подлежи на съдебен контрол.

         Ето защо и на осн. чл. 160 ал.1 АПК във вр. с чл. 158 ал.3 АПК и чл. 159 т. 1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от И.Г. ***, С.И.П. ***, Т.Й.В. ***, Х.К.К. ***, К.Г.К. ***, К.И. *** и Е.Г.П. *** против решение по т.57 от протокол №12/24.07.2012г. на Общински съвет Бургас, с което са приети схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране, относно паркинг в междублоково пространство между ул. “Цар Самуил”, ул. “Х. Фотев”, паркинг в междублоково пространство между ул. “Цар Самуил” и ул. “Х. Фотев”, паркинг в междублоково пространство между ул. “Х. *** и паркинг на ул. “Х. Фотев”.

Прекратява производството по адм. дело № 286/2013г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

        

 

 

                                               СЪДИЯ:……………………………