О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /21.02.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи февруари, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 286/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Я.С.С., Г. Щ. С., Щ.А.С., Т.А.П., И.Н.Н., А.Щ.М., А.С.П., К.Д.Я., М.П.П., Г.С.Т.,  К.Г.Т. и С.Г.Т. – всички с посочен съдебен адрес – град *** – адв. М. К.,  против отказ № 94-19647-02-10-31383/25.11.2011 година на началника на СГКК – Бургас за изменение на кадастрални регистри.

С молба вх. № 1394/20.02.2012 година жалбоподателите Г. Щ.С., Щ.А.С., Т.А.П., И.Н.Н., А.Щ.М., А.С.П., К.Д.Я., Г.С.Т.,  К.Г.Т. и С.Г.Т. са се отказали от оспорването.

Отказът от оспорването е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството - по отношение на тези жалбоподатели.

С оглед на изложеното, основание чл.159 т.8 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. Щ.С., Щ.А.С., Т.А.П., И.Н.Н., А.Щ.М., А.С.П., К.Д.Я., Г.С.Т.,  К.Г.Т. и С.Г.Т. против отказ № 94-19647-02-10-31383/25.11.2011 година на началника на СГКК – Бургас за изменение на кадастрални регистри.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 286/2012 година по отношение на Г. Щ.С., Щ.А.С., Т.А.П., И.Н.Н., А.Щ.М., А.С.П., К.Д.Я., Г.С.Т.,  К.Г.Т. и С.Г.Т. - всички с посочен съдебен адрес – град ***адв. М. К..

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: