ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 16.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На шестнадесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 286 по описа за    2009 година.                                                          

На именното повикване в  13.30  часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.М., редовно призован, се лично и с адв. Д., с пълномощно от днес.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кметът на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт П., с пълномощно от днес.

 

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.Р.М. *** срещу Заповед № 496 от 25.02.2009 на кмета на община Бургас, с която е постановено изземване на недвижим имот - частна общинска собственост - една стая от апартамент със застроена площ от 88,26 кв. м, находящ се в *** на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС.

С жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение заповедта.

 

Адв. Д.: Поддържам искането за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед по съображения изложени в жалбата. Моля да уважите искането ни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорваме искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед. Допуснатото  от законодателя в чл. 65 от ЗОС предварително изпълнение е в интерес изцяло на община Бургас и нито в жалбата, нито в днешно съдебно заседание се представят доказателства да се изведе заключение, че от изваждането на жалбоподателя за него ще е налице значима или трудно поправима вреда.

Той има качество единствено на държател и спорът е доколко на правно основание държи този апартамент.  Налице е и нормата на чл. 301 от АПК за възстановяване на предишното положение, в смисъл, че ще бъде възстановено предишното положение, ако заповедта бъде отменена.

 

Във връзка с направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, СЪДЪТ намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Оспорената Заповед № 496 от 25.02.2009 на кмета на Община Бургас е издадена на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС. Съгласно чл. 65, ал. 4, изр. 2 от ЗОС заповедите за изземване на общински имоти подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго. Предвид изложеното искането се явява процесуално допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно. Когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове, той е предпоставил наличието на една или повече от предпоставките по чл. 60, ал. 1 от АПК, като основание за спиране е наличието на засягане на друг интерес, който да е равен на важност и значимост на посочените  в цитираната разпоредба. В настоящия случай, жалбоподателят твърди, че е в тежко здравословно състояние и освобождаването на процесното жилище ще препятства достъпа му до медицинско обслужване, тъй като единственият недвижим имот, с който разполага, се намира на 80 км. от Бургас, в с. Венец, община Карнобат. В подкрепа представя Експертно решение № 1287 от 01.06.2007 г., с което удостоверява, че работоспособността му е намалена на 66 % със срок на инвалидността до 01.06.2010 г. Съгласно представеното експертно решение водещата диагноза е хроничен тубулоинтерситциален нефрит, в решението се съдържат данни също така, че жалбоподателят е със скъсен десен крак с 3 см и е с ограничени движения в десния глезен.

Съгласно наличните данни по делото жалбоподателят притежава ½ идеална част от масивна едноетажна сграда, състояща се от три стаи, находяща се в с. Венец, община Карнобат. Твърденията на жалбоподателя, че другият съсобственик на сградата го препятства да ползва посочения имот, не са подкрепени с доказателства. Същевременно обаче изложеното в жалбата за тежкото му здравословно състояние се подкрепя от представените доказателства. Видно от тях, освен че жалбоподателят има дългогодишното заболяване на урогениталната система, същият е и със затруднено предвижване поради увреждане на десния крак. Съгласно представеното по делото Експертно решение № 1287 от 01.06.2007 г. работоспособността на жалбоподателя е намалена на 66 %, като срокът на инвалидността е до 01.06.2010 г. и следователно не е изтекъл към момента на постановяване на заповедта за изземване на процесния имот. Изложеното мотивира съдът да приеме, че здравословното състояние на жалбоподателя не позволява същият да освободи процесното жилище в определения със заповедта срок, като предварителното изпълнение на заповедта би могло да доведе до влошаване на здравословното му състояние, до ограничаване на достъпа му до медицинско обслужване и в крайна сметка до настъпване за жалбоподателя на трудно поправими вреди.

Като взе предвид представените доказателства за здравословното състояние на жалбоподателя, съдът намира, че искането за спиране е обосновано и подкрепено с доказателства, поради което същото се явява основателно и следва да бъде уважено. Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА допуснатото по силата на закона  предварително изпълнение на Заповед № 496 от 25.02.2009 на кмета на Община Бургас за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост - една стая от апартамент със застроена площ от 88,26 кв. м, находящ се в *** на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание по съществото на спора на 29.04.2009 година от 16.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: