О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2642

 

гр.Бургас , 1.11.2018г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                                                 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 2868 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от В.И.Р. ***, ЕГН ********** против решение за оставяне на жалба без разглеждане № 210/28.09.2018 г. на директора на дирекция "ОДОП" – Бургас.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Жалбата е допустима. Подадена е от адресат на акта и в предвидения с чл.147, ал. от ДОПК, срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Ревизионен акт №Р-02000218001852-091-001/2.08.2018 г., чийто адресат е жалбоподателят, е връчен по реда на чл. 29, ал.4 от ДОПК- чрез изпращане с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите.

По делото няма спор, че на осн. чл.28, ал.2 от ДОПК В.И.Р. е посочил пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения- ta_ne2006.bg@abv.bg.

Поради това, органът по приходите е изпратил ревизионния акт с електронно съобщение на посочения електронен адрес на 2.08.2018г. в 10.05ч.

Приел е, че актът е връчен на същата дата, тъй като електронната препратка към съобщението за електронно връчване на документи е била активирана на 2.08.2018г. от IP 84.54.173.236 и документът е бил изтеглен от имейл ta_ne2006.bg@abv.bg.

На 17.08.2018г. В.И.Р. *** до директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас жалба против Ревизионен акт №Р-02000218001852-091-001/2.08.2018 г., с вх. №94-В-412.

Адресатът на жалбата, с оспореното решение, я е оставил без разглеждане и е прекратил производството, като е намерил, че срокът за оспорване на РА, определен с нормата на чл.152, ал.1 от ДОПК не е спазен. Посочил е, че след като ревизионният акт е бил връчен на 2.08.2018г., то срокът за оспорването му е изтекъл на 16.08.2018г.(четвъртък).

Жалбоподателят счита, че жалбата против ревизионния акт е процесуално допустима, тъй като според него датата на отваряне на електронното съобщение е 3.08.2018г.

Съдът намира, че тази теза не може да бъде споделена. Административният орган правилно е приложил материалния закон.

Разпоредбата на чл.30 от ДОПК регламентира начина, по който се удостоверява връчване на съобщения. Според ал.6 на текста, електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система.

В случая връчването е било осъществено, чрез активиране на електронната препратка и изтегляне на съобщението. Тези факти са били удостоверени по предвидения от закона, ред. По делото е представена, заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система.

Тезата на жалбоподателя е неприемлива и защото, ако се приеме, че датата на връчването е 3.08.2018г., то тогава за органа по приходите не би съществувала възможност да удостовери активиране на електронната препратка, като посочи от кой IP адрес е било сторено това ден по- рано.

Ето защо и на осн. чл. 147, ал. 3 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Р. ***, ЕГН ********** против решение за оставяне на жалба без разглеждане № 210/28.09.2018 г. на директора на дирекция "ОДОП" – Бургас.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

                       

                                                          

СЪДИЯ: