ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2868 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото /л.166/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява гл.юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Т.И. против заповед № УРИ251з-3368/16.10.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 и чл.197, ал.1, т.6, във връзка с чл.203, ал.1, т.13, чл.204, т.3, чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и „прекратяване на служебното му правоотношение в МВР“ като младши полицейски инспектор в група „Охранителна полиция“ на РУ – Айтос при ОД на МВР гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, уважаема г-жо председател. Имам доказателствени искания за събиране на гласни доказателства, а именно трима свидетели при режим на довеждане. Единият свидетел е В. Я. К., лице което има преки и непосредствени впечатления от това кой е управлявал МПС-то, с което е пристигал жалбоподателят пред РУ Айтос. Този свидетел е разпитван в н.а.х.д. по което се оспорва наказателното постановление, но в хода на дисциплинарното производство, по една или друга причина, не е разпитван. Разпита на този свидетел, считам за фактически относим към приложението на материалното право. На следващо място, моля да допуснете до разпит и А. Г.Д., като чрез неговите показания ще се домогваме да докажем недостоверност на показанията на полицейските служители на  „Охранителна полиция“ при ОДМВР Бургас, доколкото тези служители са били в РУ Айтос за проверка извършвана на А.Г. Д.. Те са извършвали действия с това лице и не са били пред РУ Айтос, когато е пристигнал жалбоподателя. Последният свидетел е лицето С. С. С., от който са снети сведения в хода на дисциплинарното производство, но те са неясни и искаме да установим всъщност от къде е разбрал за обстоятелството, че жалбоподателят е управлявал МПС след употреба на алкохол. Има декларация, че той не одобрявал подобни действия, налице са частни твърдения при други свидетели, че са разбрали това от медиите. В тази връзка представям и моля да приемете като доказателство по делото констативен протокол, акт№109, т.І, рег.№293 от 18.10.2017г., на помощник-нотариус, с разпечатка от сайта ПИК, от който е видно, че става въпрос за лицето А.Д., но не се споменава името на жалбоподателя и бихме искали да допълним въпросите към С. С., как, кога и от къде е разбрал за това обстоятелство, а именно дали не е разбрал за първи път от членове на комисията по дисциплинарно производство. Това обстоятелство също има значение за правилното решаване на спора, както и предвид тълкувателно постановление №3 от 2007г., което е цитирано в обобщената справка.

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Г-жо съдия, оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Към настоящия момент, нямаме доказателствени искания. По доказателствените искания направени от страна на жалбоподателя, заявявам следното: Свидетелят С. С. е разпитан на няколко пъти в дисциплинарното производство и считам, че всички относими към случая въпроси са изяснени в пълнота и обективно, поради което се противопоставям на разпита на този свидетел. Относно искането за разпит на свидетеля А.Д., същият е заинтересован от изхода на това производство, тъй като е в близки родствени отношения с жалбоподателя и неговите сведения не биха се ползвали в достатъчна степен с достоверност. Относно искането за разпит на В. Я. К., не знам кой е и нищо не мога да кажа за него, дали е бил разпитван по н.а.х.д. при обжалване на наказателното постановление или не, не мога да кажа. Ако е дал сведения пред органите на съдебната власт, те биха могли да се ползват в настоящото производство по молба на жалбоподателя. Това дело не е приключило все още и не знам какво ще каже този свидетел. По отношение на представения констативен протокол в днешното съдебно заседание, считам същия за неотносим. Статията приложена към него касае единия свидетел, който искат да бъде разпитан, а именно А. Д.. Освен това не виждам как нотариус би могъл да установи съдържанието на интернет страница, който работи по нотариална дейност, по ГПК, поради което моля да бъде върнато това доказателство на страната която го е представила. По отношение на свидетеля В. К., жалбоподателят е можел да поиска разпита му в хода на дисциплинарното производство.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане исканите от процесуалния представител на жалбоподателя трима свидетели, които следва да бъдат доведени в следващото съдебно заседание.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат доведени допуснатите свидетели, в следващото съдебно заседание определението за тяхното допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

    

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 11.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: