ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2867 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИНЕВА 2001“ ООД, редовно призован, явява се законният представител Х.Й.Х. и упълномощен представител – адвокат М., който представя пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Царево,  редовно призован, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата и изложените в нея оплаквания относно процедурата.

Нямаме доказателствени искания.

Заявявам, че неоснователно от нас е изискан документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, от една страна, защото тези документи ако са налични би следвало да се намират при ответника, а от друга страна се касае за стари заварени строежи от преди влизане в сила на ЗУТ, които имат търпимост.

Представям и разрешение за строеж от 1986 г. До сега този административен орган е издавал винаги категоризациите за този обект.

Представям документ за предходна категоризация за обекта, като заявявам, че обстоятелствата по отношение на този обект не са се променили и към настоящия момент.

АДВОКАТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Във връзка с направеното по т. 1 в жалбата възражение представям протокол на Комисията по туризма, от който е видно, че тя взима решение да се изиска този документ, а не кметът. Той единствено е уведомил жалбоподателя за представянето на съответния документ.

По т. 2 от жалбата, видно от представеното по делото заявление вътре не е посочен абсолютно никакъв документ, удостоверяващ законността на процесните сгради, било то и преди влизане в сила на ЗУТ.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от ответника и от жалбоподателя.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника и от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Моля да постановите Ваше решението, с което отмените заповедта. Следва да прецените законосъобразността й съобразно изложените мотиви. Считаме, че в случая не е било необходимо, не е имало правно основание да се изискат тези допълнително изискуеми документи, според терминологията на обжалвания акт, които е следвало да се установят служебно от административния орган, тъй като са издавани от него и са съхранявани при него.

Моля да съобразите и другите доводи в жалбата за процесуалното и материалното право.

Моля да ни се присъдят разноските.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, аз ще Ви моля да постановите решението, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, като ще Ви моля да ми бъде даден срок за представяне пред Вас на писмена защита, както ще Ви моля да ми бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в седемдневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на становището си по спора в писмен вид и  ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: