ОПРЕДЕЛЕНИЕ №2461

 

гр.Бургас, 12.10.2018г.

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в закрито заседание през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                      СЪДИЯ :  Веселин Белев

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик а.д. № 2864 по описа на съда за 2018 година, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по молба на лишения от свобода А.Н.Т. (ЗД № 96/09) – ЗО Житарово, с която се заявява пред съда обжалване на заповед на началника на затвора в гр.Бургас № 1186/04.10.2018г. Жалбата е немотивирана, бланкетна.

Към жалбата е представен заверен препис от посочената заповед, от който се установи, че същата е с правно основание чл.64а ал.4 ЗИНЗС. От текста на заповедта се установява, че началникът на затвора е инициирал процедура по чл.64а ЗИНЗС за преместване на лишения от свобода Т. от затворническото общежитие от открит тип, където е настанен, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Със заповедта, в изпълнение на правомощията си по чл.64а ал.4 ЗИНЗС, органът по изпълнение на наказанието е разпоредил преместване на осъдения в заведение от закрит тип, до произнасянето относно промяната на режима в по-тежък.

При тези обстоятелства настоящият съд приема, че делото не му е подсъдно. Процедурата, предприета по отношение на лишения от свобода жалбоподател, е такава по чл.64а ЗИНЗС. Тя се инициира от началника на затвора и се провежда, съгласно ал.2 на същата разпоредба, от окръжния съд по местоизпълнение на наказанието. Разпореждането по чл.64а ал.4 ЗИНЗС няма самостоятелен характер и е част от горната процедура, поради което компетентен да се произнесе по съответната жалба е окръжният съд. Налице са предпоставките по чл.135 ал.1 и 2 АПК – делото следва да се изпрати по подсъдност на Бургаски окръжен съд.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. № 2864/2018г. на Бургаски административен съд.

ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Бургаски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

         

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :