ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти януари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2864 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАС 2012“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д., представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на ОБЛАСТ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М.Д., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Бургас 2012“ АД против Заповед № РД-10-171 от 28.09.2017г. на областен управител на Област Бургас.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата.

Във връзка с изложените в нея твърдения за това, че е налице преюдициален спор между страните, моля на основание чл.144 от АПК, във връзка с чл.229, ал.1, т.4 от ГПК настоящото производство да бъде спряно, поради факта, че с оспорената от нас заповед се приема решение за иницииране на процедура за отдаване под наем на паркинг. От приложените по делото доказателства се установява, че между страните е налице спор за имот с идентификатор 07079.610.288 по КККР, в който попада процесния паркинг. По делото е представено съдебно удостоверение, което установява тези факти. Към настоящия момент има произнасяне на първа инстанция, за което представям надлежно съдебно решение. Представям и съдебно удостоверение издадено от Окръжен съд гр.Бургас, от което е видно, че това решение е оспорено от моя доверител и е образувано въззивно гражданско дело, т.е. спорът между страните по този материален спор не е решен. Ние считаме, че е налице преюдициален спор и за това на това основание искаме спиране на производството.

Към настоящия момент няма да сочим други доказателства.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата.

Във връзка с направеното искане за спиране на настоящото производство, моля да имате предвид, че действително е налице висящ граждаскоправен спор по отношение собствеността на поземлен имот с идентификатор 07099.610.288, което обаче не е пречка областният управител на Област Бургас да извършва дейности по управление на имот публична държавна собственост, за което е съставен необходимия АДС, представен по делото.

Какъвто и да е изхода от наличния гражданскоправен спор, всяка една от страните в настоящото производство ще има възможност да се обезщети, ако счита, че има пропуснати ползи, по реда на чл.30 и чл.31 от ЗС. В тази връзка считам, че гражданското дело не е  преюдициално спрямо настоящото и моля да не уважавате искането за спиране.

 

Реплика адв.Д.: Първо, по ЗДС съставените актове нямат правопораждащи действия по смисъла на ЗДС. Второ, от представените по делото доказателства е видно, че представляваното от мен дружество е съсобственик на част от този имот и извършването на действията по управление на имот, за който не е установена собствеността задължително  считаме, че представлява закононарушение и ще доведе до вредоносни последици за представляваното от мен дружество. В тази връзка моля за спиране на настоящото производство до окончателно приключване на гражданското дело с влязло в сила решение.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: Вие отдавате под наем целият имот ли?

Юрисконсулт Д.: Отдаваме само паркингът, който е асфалтиран –  това е посочено във втори абзац от заповедта. Ние отдаваме тази част, която е асфалтирана, т.е. асфалта предназначен за 12 броя паркоместа. Частта е идентифицирана като асфалтова настилка и около него има зелени площи. Не липсва съмнение кой е имота и къде се намира.

         СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: Оспорвате ли, че дружеството е съсобственик на имота?

         Юрисконсулт Д.: Разбира се. Исковото производство е заведено от наша страна, за да се установи, че не сме съсобственици и всеки си има своя собственост. Имотът не е съсобствен. Ние имаме наши квадрати, те си имат техни. За техния имот има утвърдено УПИ, за нашия към настоящия момент няма. Ние твърдим, че има грешка в кадастралната карта, в следствие на което двата имота са отразени като един общ имот.

 

         Адв.Д.: Ние твърдим, че не е така и затова сме упражнили правото си с жалба.

         Юрисконсулт Д.: Решението на районния съд е в наша полза. Има жалба от жалбоподателя. Нашата претенция е изцяло уважена.

         Други доказателства няма да соча.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото с жалбата и административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

По направеното искане за спиране на настоящото производство съдът

ОБЯВИ, че ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: