О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 2476

 

Град  Бургас, 16.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:                                                  

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 2863 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Тойота - тиксим“ ЕООД, ЕИК 112048000, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.“Стефан Стамболов“ № 38, представлявано от управителя Б.Билялова, с посочен съдебен адрес:***, чрез адвокат М.А. от САК, против решение № 32-259256/07.09.2018г. на началника на Митница Бургас, с което е определен размер на възникнало задължение за мито и ДДС, и е определен титуляря на режим транзит „Тойота - тиксим“ ЕООД за солидарно отговорен за заплащане на определените задължения.   

Административен съд – град Бургас, пети състав, намира, че делото не му е подсъдно.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК (изм. - ДВ, бр.104/2013г., в сила от 4.01.2014г.), делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Съгласно легалното определение, дадено в § 1, т.1а от ДР на АПК, „Териториална структура на администрацията“ е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за митниците, митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция „Митници“ към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Съгласно чл.7, ал.2, Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници, а съгласно чл.7, ал.4 митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Следователно митническите бюра и митническите пунктове, които са създадени на територията на Република България, представляват такова структурно териториално звено към съответната митница по смисъла на § 1, т.1а от ДР на АПК.

Видно от посочения от жалбоподателя адрес и извършената служебна справка за информация от Търговския регистър, жалбоподателя „Тойота - тиксим“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.“Стефан Стамболов“ № 38.

В случая е подадена жалба до Административен съд - Бургас от лице със седалище в гр.Пазарджик против акт на началника на Митница Бургас. Относим към въпроса относно идентификацията на териториалната структура на Агенция „Митници“, в чийто район попада седалището на жалбоподателя, е факта, че в района на действие на Митница Пловдив съществува като обособено структурно териториално звено Митническо бюро - Пазарджик.

След като седалището на Митническо бюро - Пазарджик е в съдебния район на Административен съд - Пазарджик, съгласно чл.133, ал.1 от АПК компетентен да разгледа делото е този съд.

По изложените съображения съдът приема, че образуваното пред Административен съд - Бургас производство следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Административен съд - Пазарджик, който е местно компетентния съд да разгледа спора по подадената жалба.

Определението, с което настоящият съд прекратява делото, не прегражда по-нататъшното му развитие и с оглед разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК същото не подлежи на инстанционен контрол.

Воден от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд – Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2863/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Пазарджик.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: