ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2863  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Г.В. против заповед № 1834/15.09.2017г. на кмета на община Несебър, с която е забранено ползването на строеж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 61056.501.472.6.15 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Равда, община Несебър, област Бургас /апартамент №1А-26/ с площ от 54.38 кв.м., с предназначение – жилище апартамент, електрифициран и водоснабден, находящ се на пети етаж в сграда с идентификатор 61056.501.472.6.15, представляваща част от „Апартаментен хотел с открит лоби бар и жилищна сграда със заведение за обществено хранене тип „Бистро“, к-с „Амара Бутик“ – пета категория, изграден в поземлени имоти с идентификатори 61056.501.471 и 61056.501.472, ползван без да е въведен в експлоатация по установения ред

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Г-жо председател, поставил съм въпроса в жалбата за компетентността на общината да издаде тази заповед, защото за да се ползва обект, който не е въведен в експлоатация, какъвто е случая, когато обектът е ниско и средно застрояване, т.е до 15м., тази заповед се издава от кмета на общината, а когато е над 15м., тогава трябва тази заповед да бъде издадена от директора на РДНСК. Ние твърдим, че процесния обект е 20м.. Предвид на изложеното, моля все пак, ако трябва едно вещо лице или общината да представи документацията, за да се види колко е висок обектът, защото този апартамент и още 50 такива апартамента са в една сграда, която сграда според нас е на 6 етажа, която е около 20 метра и твърдим, че не е пета категория, а според нас е трета категория.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка. По отношение категорията на сградата, ние твърдим че е пета категория и не е необходимо вещо лице да установя това, защото категорията е съобразно издадените строителни книжа, които са налични в общината и при възложителя на строежа. Ако съдът прецени, можем да представим съответно разрешение за строеж, ако наистина твърди жалбоподателят, че е трета категория, но не считам, че е въпрос към вещото лице да установява категорията, а е правен въпрос.

 

АДВОКАТ С.: Когато има процедура и трябва да се осъществи от два различни органа, както е в случая, общината трябва да докаже, коя категория е сградата.  Ние твърдим, че е трета, защото е жилище над 15м. и при това положение общината няма право да издава процесната заповед. Идеята на закона, според мен е да не се обитават сгради, които не са годни за обитаване. В случая става въпрос за около 100 апартамента, които са продадени на руснаци и ако се прекъсне електрозахранването и не може да се ползва сградата, можете да си представите какво ще стане. Сградата само няма въвеждане в експлоатация, но това е на строителя работа и не може само заради това да се издаде тази заповед. Идеята е да се предпазят гражданите от негодни за обитаване обекти, изобщо за цялата сграда става въпрос, в нея има и ресторант. Ние не оспорваме, че сградата не е въведена в експлоатация, но това е задължение на строителя, доверителката ми е прехвърлила правото на строеж.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

        

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе след като се поставят нарочни въпроси към вещото лице.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, с оглед направените от тях твърдения.

 

УКАЗВА на страните, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания, съответно да представят намиращите се в тях писмени доказателства, като ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92 от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат направени доказателствени искания и по делото не бъдат представени допълнителни доказателства, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено с оглед наличните такива.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 10.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: