ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2862 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „РВР Комерс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Г. Н., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован, не  изпраща представител.

         По хода на делото:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „РВР Комерс“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс „С.Б.“, общ. Несебър, административен център „***, с управител Ю.Л.З., представлявано от пълномощника В.К.К., против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да се произнесе по жалба с вх. № ИТ-00-8559#3 от 11.09.2018 г. против мълчаливия отказ на публичния изпълнител за замяна на наложени обезпечителни мерки, на осн. чл. 199 от ДОПК.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 11573/22.10.2018г. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпилото административно дело № 2810/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.Н.: Поддържам жалбата изцяло. Моля да приемете административната преписка. Като прегледах същата установих, че не е изпратена в цялост. Уточнявам, че след депозиране на молбата до публичния изпълнител за замяна на обезпечителни мерки, с допълнителна молба сме представили доказателства във връзка с тази молба, касаещи предложените обезпечителни мерки, визирам собственост на имоти и договор, по който доверителят ми има вземане от „Алфа импорт експорт“, тъй като в първоначалната молба е само счетоводна справка. Моля да ми се даде възможност да представим тези доказателства, тъй като не са представени по делото. Считам, че са относими. Други доказателствени искания нямам.

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 11573/22.10.2018г. административна преписка, както административно дело № 2810/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

С оглед изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане да му бъде предоставена възможност да представи по делото подадена молба до публичния изпълнител, ведно с доказателства, касаещи предложените обезпечителни мерки, съдът намира искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

УВАЖАВА така направеното искане за попълване на административната преписка с визираните от процесуалния  представител на ищеца документи.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да депозира същите в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението, да представи по делото депозираната от дружество „РВР Комерс“ ЕООД молба, адресирана до публичния изпълнител, ведно с доказателства, касаещи предложените обезпечителни мерки, подадена след датата 28.08.2018 г.

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.12.2018 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: