ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети януари                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2862 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДИАНА Г.В., редовно  уведомена, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен,   изпраща  за представител ю.к.Н., с представено пълномощно по делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Ю.К.Н.: Считам, че жалбата е неоснователна  моля да примете представените с административната преписка документи. Представям и моля да примете в днешното съдебно заседание заверено копие от разрешение за строеж №90/30.09.2009 година, от което е видно, че обекта е пета категория.  Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът счита, че представеното в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна разрешение за строеж е относимо към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото разрешение № 90/30.09.2009 година.

Ю.К.Н.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Н.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на Д.Г.В. като неоснователна и да оставите в сила оспорената с нея заповед №1831/15.09.2017 година на кмета на Община Несебър. Считам, че не са налице твърдените в жалбата пороци, заповедта е издадена от компетентен орган, в обема на правомощията, съобразно закона, в законоустановената форма при липса на допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, при правилно приложение на материалния закон и в съотвествие с целта на закона. За допълнителни подробни аргументи моля, да ми дадете срок за писмени бележки и  моля за ю.к.възнаграждение.

Съдът дава 5 дневен срок за представяне на писмени бележки на процесуалния представител  на ответната страна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: