ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2862 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.В., редовно и своевременно призован, се явява лично.

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,   изпраща  представител  ю.к.Н., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.Н.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Д.Г.В., с ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № 1831/15.09.2017г. на кмета на  Община Несебър, с която е забранено ползването на част строеж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 61056.501.471.2.21 по КК и КР на с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас/Апартамент № 2В-18/ с площ от 41.15 кв.м., с предназначение жилище – апартамент, електрифициран и водоснабден, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 61056.501.471.2.2, представляващ част от „Апартаментен хотел с открит лоби бар и жилищна сграда със заведение за обществено хранене тип „Бистро“, к-с „Амара бутик“ – пета категория, изграден в поземлени имоти с идентификатори  61056.501.471 и 61056.501.472, със собственик Д.Г.В.,  ЕГН **********, с адрес: ***, ползван от Р.С.А. и Д.П.К./ с данни записани в констативния акт/ без да е въведен в експлоатация по установения ред.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам  жалбата. Нямам възражение по доклада. Разполагам с допълнителни писмени доказателства, които са относими с предмета на жалбата ми и искането да бъде отменена заповедта на кмета на общината. В момента не ги нося, поради това че са останали в друга папка, за което са извинявам и моля да ми дадете възможност да ги представим и в указан от Вас срок.

Ю.К.Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По искането на жалбоподателя предоставям на преценката на съда.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на жалбоподателката да представи по делото твърдените от нея писмени документи, които същата заявява, че са относими към предмета на жалбата й и предвид обстоятелството, че делото не е изяснсено от фактическа страна,

                                               

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2018 година 11:40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7 дневен срок от днес следва да представи  сочените от нея писмени документи или най-късно до следващото  съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: