ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2861 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.В., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Моля да призовете  съставителя на констативния акт, защото твърдим, че моята доверителка не живее в този апартамент и никога не е живяла.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна.

Тъй като в самата жалба има един текст, съобразно който жалбоподателката оспорва компетентността на административния орган и с оглед процесуална икономия, моля да приемете разрешение за строеж на сградата, в която е ситуиран въпросният самостоятелен обект, като в самото разрешение е посочено, че строежът е пета категория и това дава компетентност на административния орган. Други доказателствени искания нямам към момента.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание – разрешение за стоеж № 90/30.09.2009 г. и Заповед № 144/07.07.2014 г.

Намира за недопустимо искането на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства чрез допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето, съставило констативния протокол. Касае се за обстоятелства, които следва да бъдат удостоверени с писмен акт, такова е изискването на закона. Отделно от това, в констативния протокол липсват констатации, че в процесния имот към датата на съставяне на протокола жалбоподателката е живяла фактически.

По тези съображения и предвид липсата на други доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание – разрешение за стоеж № 90/30.09.2009 г. и Заповед №144/07.07.2014 г.

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане в качеството на свидетел на М.К.П., подписала констативен акт № 53/17.07.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Моля да уважите жалбата.

Ще Ви представя подробна писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема  госпожо председател, моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна. Считаме, че не са налице твърдените в нея пороци.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в седемдневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на становището по спора и ОБЯВИ,    че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: