ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2860 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,05 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Г.В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ответника - кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Д.Г.В., с адрес: *** против заповед № 1833 от 15.09.2017 г.  на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 178, ал. 6 във връзка с чл. 178, ал. 1 ЗУТ е забранено ползването на част от строеж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 61056.501.472.6.8 по КККР на с. Равда, община Несебър, апартамент № 1А-13 с площ от 72.95 кв.м. с предназначение жилище-апартамент, електрифициран и водоснабден, находящ се на втори етаж  в сграда с идентификатор 61056.501.472.6, представляваща част от „Апартаментен хотел с открит лоби бар и жилищна сграда със заведение за обществено хранене тип „Бистро“, к-с „Амара бутик“ - пета категория, изграден в поземлени имоти с идентификатори 61056.501.471 и 61056.501.472, собственост на жалбоподателката и използван от нея без да е въведен в експлоатация по съответния ред.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Н.:  Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна. Моля да приемете приложените с административната преписка документи като писмени доказателства. За пълнота представям и моля да приемете разрешение за строеж № 89 от 30.09.2009 г., от което е видно категорията на строежа с оглед твърдението на жалбоподателя в жалбата, че липсва компетентност на административния орган. Тоест сградата, в която се намира самостоятелният обект е V категория. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеното в днешно съдебно заседание разрешение за строеж № 89 от 30.09.2009 г. на гл. архитект на Община Несебър.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Юк. Н.: Моля да отхвърлите жалбата срещу заповед № 1833 от 15.09.2017 г. на кмета на Община Несебър. Считам, че не са налице твърдените в жалбата пороци. Оспорената заповед е издадена от компетентен орган в обема на правомощията му съгласно нормата на чл. 223, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 178, ал. 6 зут в изискуемата писмена форма при липса на съществени процесуални нарушения, при правилно приложение на материалния закон, в съответствие с целта на закона. Материалната компетентност на кмета на Община Несебър е законово регламентирана с разпоредбата на чл. 178, ал. 6 зут. В хода на административното производство не са налице съществени процесуални нарушения. Заповедта е издадена въз основа на съставен констативен акт при спазване на специалните административнопроизводствени правила. Заповедта е издадена въз основа на съставения констативен акт, мотивирана е, като в мотивите си кметът на Община Несебър е посочил както фактическите основания за издаването й, а именно: наличие на строеж V категория, ползван от жалбоподателката без за това да има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, така и правните основания за издаването й - чл. 178, ал. 1 зут.

На следващо място обжалваната заповед не противоречи на материалния закон. В хода на съдебното производство жалбоподателката не ангажира доказателства, които да оборят установените в хода на административното производство факти, а именно ползване на строеж V категория преди да е въведен в експлоатация.

На трето място заповедта е издадена в съответствие с целта на закона. Причините, изложени в жалбата, са неоснователни, тъй като според закона нормата е императивна и причините, поради които строежът не е въведен в експлоатация са без значение. При преценка на материалната законосъобразност на оспорена заповед законът е категоричен относно недопустимостта на ползването на строеж, който не е въведен в експлоатация. След като в хода на проверката не се установи и документира изпълнение на процедурата по въвеждане в експлоатация на практика липсва въвеждане в експлоатация по надлежен ред на процесния строеж, предвид което правилно и законосъобразно  административният орган е издал оспорената заповед.

Предвид изложеното, тъй като не са налице основания по чл. 146 АПК моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите заповед № 1833 от 15.09.2017 г. на кмета на Община Несебър като правилна и законосъобразна.

 Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: