Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    752                   от 18.04.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 285 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.К., ЕГН ***********; с постоянен адрес *** и съдебен адрес *** (чрез адв. Д. С., САК), против Решение № 267/ 18.12.2017 г., постановено по НАХД  № 997/2017 г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено Наказателно постановление № ОА-134/10.10.2017 г. на Кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл. 9, т. 4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево (НООРОСТОЦ), на основание чл. 47, ал. 1 от същата наредба, на К. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – Община Царево, редовно уведомен, не се представлява. Представя писмено възражение

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на Г.Д.К. против Наказателно постановление № ОА-134/10.10.2017 г. на Кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл. 9, т. 4 от НООРОСТОЦ, на основание чл. 47, ал. 1 от същата наредба, на К. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От текста на оспореното наказателно постановление се установява, че на 06.08.2017 г., в 01.00 часа, лицето допуска като управител на бар „Шопска среща“ в с. Синеморец музика след 23,00 часа, с което нарушава спокойствието на близко живеещите лица. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Царево е приел, че както при съставянето на процесния АУАН, така и при издаването на процесното НП не са  допуснати съществени процесуални нарушения, като са изложени мотиви и във връзка установеното нарушение, неговата квалификация и индивидуализацията на наказанието.

 

Решението на Районен съд – Царево е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд –Царево само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдът намира за основателно възражението в касационната жалба, че в хода на административнонаказателното производство не е изяснен въпросът с длъжността, която заема санкционираното лице К..

Съгласно чл. 9, т. 4 от НООРОСТОЦ забраняват се в периода от 01.10. до 01.05. от 14,00 до 16,00 часа и от 22,00 до 07,00 часа и в периода от 01.05. до 01.10. на годината от 14,00 до 16,00 часа и от 23,00 до 07,00 часа на територията на населените места и селищни образувания шумно пеене, свирене и други на публични и/или открити места – улици, площади и в близост до жилищни сгради. При това съдържание на правната норма трябва да се приеме за основателно и възражението относно факта, че в съставения АУАН и издаденото наказателно постановление нарушението е описано под формата на допустителство. Не само че в посочения текст от наредбата тази форма не е предвидена, но тя е изрично уредена кога е наказуема в чл. 10 от ЗАНН - при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. В настоящия случай, видно от санкционната норма – чл. 47, ал. 1, административно наказание е предвидено само за извършителите – физически или юридически лица, които нарушават разпоредбите на наредбата, но не и за допустителите, в каквото качество е санкционирана касаторката.

На следващо място нормата на чл. 9, т. 4 изисква нарушението да е осъществено като „Шумно пеене, свирене и други“. Нито в съставения АУАН, нито в процесното наказателно постановление е посочено, че действията на К. са свързани с „шумна“ музика. Следователно, административнонаказващият орган, в нарушение на задължението си по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН не е предприел действия по изясняване на отразеното в АУАН нарушение, поради което същото е останало недоказано.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, първата инстанция е постановила неправилно решение, което подлежи на отмяна, а също така следва да се отмени и процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Решение № 267/18.12.2017 г., постановено по НАХД  № 997/2017 г. по описа на Районен съд – Царево

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОА-134/10.10.2017 г. на Кмета на Община Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.