О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 406             Година 13.03.2017            град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 285 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД с ЕИК: ***, представлявано от управителя Р.Я.П., с адрес за кореспонденция гр.София 1606, ул.“Владайска“ *** срещу заповед № 24/09.01.2017г. на кмета на община Несебър.

С разпореждане № 821/07.02.2017г. на основание чл.158, ал.1, във връзка с чл.151, т.3 от АПК, жалбата е оставен без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представят като доказателство по делото съответния платежен документ и 2.Да представи доказателства за подаване на жалбата в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На дружеството е изпратено съобщение за указанията на съда, на адреса посочен в жалбата, като то е редовно уведомено на 20.02.2017г. и срока за отстраняване на нередовностите изтича на 27.02.2017г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид, че съобразно ангажираните по делото доказателства, жалбата е просрочена. Обжалваната заповед е изпратена на дружеството с писмо с изх.№ Н2-КС-6406-009/10.01.2017г., връчено на 13.01.2017г., видно от приложената обратна разписка. Предвидения от законодателя в нормата на чл.215, ал.4 от ЗУТ, 14-дневен преклузивен срок за обжалване на заповедта изтича на 27.01.2017г. – петък, присъствен ден. Жалбата е входирана в Община Несебър на 30.01.2017г., като по делото липсват доказателства тя да е изпратена по пощата, в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ. Спазването на срока за обжалване на административните актове е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на производството, поради което и на основание чл.159, т.5 от АПК, жалбата, като подадена извън законоустановения срок, е процесуално недопустима.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.5 от АПК,  Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД с ЕИК: ***, представлявано от управителя Р.Я.П., с адрес за кореспонденция гр.София 1606, ул.“Владайска“ *** срещу заповед № 24/09.01.2017г. на кмета на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285 по описа за 2017г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: