Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    695/09.04.2015                   град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 285 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, кв.“Ветрен“, ул. „Александър Стамболийски“, представлявано от управителя Х. Д. Д. против решение № 7/06.01.2015г., постановено по НАХД № 4956/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02/НП438/19.09.2014г., издадено от директора на РЗОК – гр.Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване за нарушение на чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО, вр. с чл.171, т.1 от НРД за медицинските дейности за 2012г. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – директорът на Районна здравно-осигурителна каса – гр.Бургас, се представлява в процеса от юрисконсулт С., която пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД против наказателно постановление № 02/НП438/19.09.2014г., издадено от директора на РЗОК – гр.Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО за нарушение на чл.55, ал.2, т.2, т.3 от Закона за здравното осигуряване, вр. с чл.171, т.1 от НРД за медицинските дейности за 2012г. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на Районен съд – Бургас потвърждава наказателното постановление като приема, че акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и в предвидените от закона срокове. Развива съображения, че в производството по налагане на административно наказание не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а нарушението на дееца е доказано безспорно.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и трябва да се остави в сила.

От фактическа страна пи делото е установено, че на 30.05.2014 година е извършена тематична медицинска проверка от представители на РЗОК, която констатира нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ в ИЗ № 4626 на ЗЗОЛ с ЕГН **********, хоспитализирано в отделение по ВБ и Кардиология с интензивен кардиологичен сектор от 20.06 до 03.07.2013г. по КП № 49 (Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение), изразяващо се в прекъсване на БП по отношение на придружаващото заболяване на пациента.

Районен съд - Бургас е установил прецизно фактическата обстановка, анализирал е събраните по делото писмени доказателства и изводът му за съставомерност на деянието е правилен и обоснован. Правилна е и преценката на съда за липса на процесуални нарушения при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление. По тези съображения жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД е неоснователна и трябва да се остави без уважение. Решението на Районен съд – Бургас е постановено при изяснени факти и правилно приложен материален и процесуален закон и трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/06.01.2015г., постановено по НАХД № 4956/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......                       ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….............

 

 

 

 

 

2……………………............