О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 201             Година  06.02.2014            град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шести февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 285 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Ф.С. *** против заповед № ДК-02-БС-63 от 01.12.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас и заповед № ДК-10-ЮИР-3 от 01.06.2010г. на началника на РДНСК Югоизточен район. С първата заповед е прекратено образуваното с констативен акт № 20/02.02.2007г. и констативен акт № 21/02.02.2007г. административно производство за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда с Н=17,37м. П+5+Т, с 2бр.склад на едро за пак.стоки и 2бр.офиси в парт.етаж – преустройство на тавански апартамент: усвояване на част от подпокривното пространство и обособяване на мезонет” находящ се в УПИ VІІІ-2608, 2609, 2610, кв.40 по плана на гр.Бургас. С втората заповед е отхвърлена жалба вх.№ 94-П-314/17.06.2009г. от инж.П.Е.С. – изпълнителен директор на „Транстрой Бургас” АД и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и допълнението на главен експерт „АС” от 18.05.2009г. към разрешение за строеж № 20/30.09.1999г. издадено от главния архитект на Община Бургас за строеж „Жилищна сграда с Н=17,37м. П+5+Т, с 2бр.склад на едро за пак.стоки и 2бр.офиси в парт.етаж – преустройство на тавански апартамент: усвояване на част от подпокривното пространство и обособяване на мезонет” находящ се в УПИ VІІІ-2608, 2609, 2610, кв.40 по плана на к-с.”Братя Миладинови” гр.Бургас, ул.”Шар планина” № 15. Със жалбата се иска да се прогласят за нищожни оспорените заповеди, като от жалбоподателя не се оспорва, че те са му редовно връчени и 14-дневния срок за тяхното обжалване е изтекъл.

Съдът след като констатира, че предмет на оспорване са две заповеди, постановени в различни административни производства, които подлежат на разглеждане по различен процесуален ред намира, че са налице основанията по чл.210 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК за разделяне на производството по делото. Производството по делото, следва да продължи по оспорването на заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас, а жалбата в частта в която се оспорва заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010г. на началника на РДНСК Югоизточен район, ведно с копие от приложените по делото доказателства, следва да се докладва на председателя на съда за образуване на ново дело и определяне на докладчик.

На основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата, в частта в която се оспорва, като нищожна заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас, следва да бъде оставена без движение, като се укаже на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочи правния си интерес от направеното оспорване и да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас.  

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

РАЗДЕЛЯ производството по административно дело № 285/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас, като то продължава по оспорването на заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

ЖАЛБАТА в частта в която се оспорва заповед № ДК-10-ЮИР-3/01.06.2010г. на началника на РДНСК Югоизточен район, ведно с копие от приложените по делото доказателства да се докладва на председателя на съда за образуване на ново дело и определяне на докладчик.

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Д.Ф.С. *** против заповед № ДК-02-БС-63/01.12.2009г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва:

1.Да посочи правния си интерес от направеното оспорване и

2.Да заплати държавна такса в размер на 10 лева, по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

При неизпълнение на указанията в срок на основание чл.158, ал.3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: