ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 285 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА началник РДНСК-Югоизточен район Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Не се явява се вещото лице С.Р..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила е молба вх.№6116/19.06.2013година  от вещото лице с искане да бъде изчакана, тъй като в по-ранен час има насрочено друго дело в Районен съд-Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

 

Съдът счита, че следва уважена молбата на вещото лице, поради което отлага делото за разглеждане последно от списъка за разглеждане на делата за 25.06.2013година.

 

На именното повикване в 11.40часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.Р..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.С.Р. - 61години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение със скица към него, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. на въпроса на СЪДА: Извършеното строителство не попада в петното предвидено в одобрения ПУП. Господинът каза, че е подал жалба за правилно нанасяне в кадастралния план, но до момента няма такава промяна, тъй като съм правила справки в община Бургас и ТД- Приморие.

Територията, в която е разположен строежът в Държавен горски фонд и не съм намерила данни да е променен статута.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  250 лева, платими от внесения от депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че посочените основания в жалбата са неоснователни. На първо място заповедта е издадена от компетентен орган, а именно  Началника на РДНСК-Югоизточен район в рамките на неговите правомощия, действащ в рамките на своята  компетентност съгласно Заповед № РД-13-446/01.11.2010 година на началника на ДНСК, приложена по делото. 

Неоснователни са и доводите на жалбоподателя затова, че не е получил Констативен акт №31/01.02.2005година, тъй като същия е съставен в негово присъствие и му е връчен екземпляр от същия, като му е била предоставена възможност за подаване на възражение срещу него.

По отношение търпимостта на строежа, същият не може да  бъде определен като търпим строеж, тъй като не отговаря на правилата и нормите на ЗУТ към момента на построяване, както и към настоящия момент. Няма издадено надлежно право на строеж или промяна на територията на Държавен горски фонд.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: