ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.03                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 285 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Б.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА началник РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд след като с Решение № 1433/30.01.2013 година на Върховен административен съд е отменено Решение № 1436/03.08.2012година постановено по адм.дело №2302/2011 година по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

Съгласно задължителните указания на Върховен административен съд, съдът счита че по делото следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса – По отношение на имота, в който е разположена процесната сграда, налице ли е влязъл в сила ПУП, и ако има такъв какви са неговите предвиждания, към момента на изграждане на сградата и към настоящия момент?

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. Р., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Да се ИЗИСКА административно дело №511/2010 година по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в следващото съдебно заседание  определението за допускане на експертиза ще бъде отменено, а делото решено, с оглед наличните доказателства.

 

На основание чл.171 ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя , че следва да ангажира доказателства за търпимост на строежа по смисъла на  § 16 от ЗУТ, тъй като негова е доказателствената тежест за установяване на съответните факти.

                         

Да се УВЕДОМИ жалбоподателя за указанията на съда, както на съдебния адрес, така и на адреса посочен в касационната жалба.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2013 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: