ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи януари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2856 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.И., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат И.Т., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Н.С.С. – полицейски инспектор при Районно управление – гр.Айтос  към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата.

Заявявам, че не оспорвам факта, че към 31.08.2017 г. свидетелството за правоуправление на лицето М.Ц.К., управлявало лекия автомобил „Мерцедес Спринтер“, с рег. № ***, е било изтекло.

Представям списък на разноските.

Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ СЪБОТИНОВ: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да премете заповед № 81213-1524/09.12.2016 г. на Министъра на вътрешните работи; заповед № 251з-209/16.01.2017 г. на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас и писмо рег. № 3286р-9321/07.03.2017 г., подписано от Директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо съдия, заявявам, че поддържам изложените в жалбата доводи и съображения, установяващи незаконосъобразност на издадената заповед, която е предмет на настоящото производство. Искам да добавя и още един аргумент в подкрепа на твърденията и основателността на жалбата, а именно, че в настоящия случай следва да се вземат предвид и съпоставят разпоредбите на Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата. Моля да имате предвид разпоредбите  на чл. 1, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 51, чл. 81, ал. 2, т. 6 от ЗБЛД и §1, т. 2, буква „ж“ от Допълнителните разпоредби на ЗБЛД. От съпоставка на тези разпоредби с разпоредбите на ЗДвП се вижда, че сме изправени пред хипотезата на управление на моторно превозно средство от лице, което има правоспособността, но е налице нередовен български документ, каквато е терминологията на Закона за българските лични документи.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за които съм представил списък с приложени документи.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

ОТВЕТНИКЪТ СЪБОТИНОВ: Считам, че жалбата е неоснователна.

С Директива 2006/126 на ЕО са уредени условията за реда за ползване и съхранение на тези документи, където е уточнено, че документът се издава въз основа на някакви минимални изисквания. В тази директива е уточнено, че документът трябва да бъде валиден, както по отношение на срока на административна валидност, така и по отношение категорията моторни превозни средства, които управлява водачът.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в писмен вид в защита на застъпената от тях позиция по спора, след което ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: