О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№2427                                 09.10.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на девети октомври                                                            две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 2853 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Селект Соло“ЕООД, ЕИК-203149186, гр.Ямбол, ж.к.Златен рог бл.4, ет.2, ап.12, представлявано от управителя И. М. И., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-753-0270124/19.09.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП), с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – арт-кафе, находящ се в гр.Ямбол, пл.Освобождение №1, стопанисван от „Селект Соло“ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 15 (десет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС. В сезиращата жалба е формулирано и искане за спиране изпълнението на заповедта, с която се налага ПАМ, до влизане в сила на окончателен съдебен акт по спора.

Жалбоподателят счита разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ за незаконосъобразно, като моли за неговата отмяна. Твърди, че нарушението не било извършено, а касов бон на стойност 9,55лв. бил издаден, което е отбелязано в протокола за извършена проверка. По отношение на установената разлика между фактическата наличност и разчетената касова наличност в размер на 158,20лв. заявява, че тя се дължала на лични пари на сервитьора. Счита, че дори условно да се приеме, че е налице неиздаване на фискален касов бон за сумата от 6,80лв., това не е доказателство за системност на нарушението, още повече, че дружеството няма задължения към бюджета. Заявява, че за нарушението не са издадени акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и наказателно постановление (НП), поради което са ограничават неговите права и се довежда до пропуснати ползи.

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 18.09.2018г. в 14.00 часа служители на ЦУ на НАП, ГД„Фискален контрол“, сектор „Оперативни дейности“-Бургас, извършили проверка на търговски обект – арт-кафе, находящ се в гр.Ямбол, пл.Освобождение №1, стопанисван от „Селект Соло“ЕООД. В хода на проверката било установено, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация едно фискално устройство, но има монтирано и едно нефискално устройство, свързани чрез компютърна конфигурация с инсталиран програмен продукт Детелина софт (вж. съставения протокол за проверката). Извършена била от проверяващите лица контролна покупка на 3 бр. промоция кафе с вода, 1бр. напитка мляко, 1 бр. минерална вода, на обща стойност 9,55 лева, за която бил издаден фискален бон. След като се легитимирали, контролните органи отпечатали КЛЕН за 14.09.2018г. на касовия апарат, при което установили, че при извършено плащане от клиент на тази дата в 10.51 часа на сума в размер на 6,80лв. за покупка: промоция кафе вода на стойност 2,55лв., промоция кафе и безалкохолно на стойност 2,85лв., кафе-еспресо на стойност 1,40лв., хлебче, на клиента бил издаден служебен бон № 143129, но плащането не било регистрирано във фискалното устройство, видно от разпечатка КЛЕН от 14.09.2018г. Освен това при проверката била установена и положителна разлика в размер на 158,20лв. между наличните парични средства в касата и тези маркирани във фискалното устройство. При тези констатации били издадени протокол за проверка, два акта за установяване на административно нарушение, както и на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС, заповед № ФК-753-0270124/19.09.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 15 дни.

Административният орган е посочил, че при определяне продължителност-та на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Посочил е, че проверката била извършена цитираната контролна покупка, за която погрешно е посочено, че не бил издаден фискален бон, макар по-нагоре в заповедта да е изложено, че нарушението не касае контролната покупка, а тази от 14.09.2018г., за която бил издаден само служебен бон, но не и фискален такъв. Освен това в заповедта е посочено, че задълженото лице е регистрирано по ЗДДС, установено е наличието на касова разлика между наличните парични средства и тези маркирани чрез издаване на фискален бон в размер на 158,20 лева, среднодневни обороти са посочени на стойност 110,42 лева, декларираните финансови резултати от дейността на дружеството са 0 лева за 2015г., 2016г. и 2017г. Изложено е също, че в обекта е създадена организация на работа, която позволява част от оборота да не се е отчита през фискалното устройство. Налагането на ПАМ е обосновано с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, като прекият резултат е правилно отчитане на оборота от продажби, а индиректният – недопускане на вреда за фиска.

С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл.60, ал.1 от АПК, чиято необходимост е свързана с предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата „трудно поправима вреда“ по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК. Органът се е позовал на многобройни определения на Върховния административен съд.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2017г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост на предварителното изпълнение. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговското дружество и др., относно извършеното нарушение и създадената организация в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Допускането на изложената по-горе техническа грешка при излагането на мотивите за продължителността на срока на мярката и фактическите основания за предварителното изпълнение, не може да постави под съмнение волята на административния орган да наложи мярката именно заради неиздаването на фискален бон за покупката от 14.09.2018г. в 10.51 часа на стойност 6,80лв., за която бил издаден единствено служебен бон № 143129 (вж. приложения КЛЕН).

Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл.186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки. Не отговаря на обективната действителност твърдението на жалбоподателя, че за проверката не бил издаден АУАН. Напротив, издадени са два акта, които са получени от пълномощник на дружеството още на 03.10.2018г. – шест дни преди подаването на настоящата жалба. Липсата на наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане. Действително редакцията на нормата на чл.187, ал.4 от ЗДДС позволява да се направи привръзка с паралелното административно-наказателно производство, тъй като предоставя възможност на органа, наложил ПАМ, да прекрати мярката по молба на административно-наказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Налагането на ПАМ е свързано с извършено административно нарушение, но двете производства са самостоятелни, различни и се развиват по различен процесуален ред – по реда на АПК и на ЗАНН. В случая липсата на данни за издадено наказателно постановление за същото административно нарушение, обосноваващо евентуално нарушение на правото на защита, свързано с привилегирования състав по  чл.187, ал.4 от ЗДДС, не е основание да се даде превес на интереса на частния субект. Налице е защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл.60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че неиздаването на фискален касов бон за сумата от 6,80лв. не означава системност на нарушението, тъй като това установено нарушение е подкрепено с наличието на значителна положителна касова разлика – по-голяма от средно дневните обороти на обекта, което говори за действителен опит за избягване на данъчно облагане, чрез нерегистрирането на продажбите от фискалното устройство, а използване на находящото се в обекта нефискално устройство. Самото наличие на последното обосновава извод за създадена организация в обекта за отклонение от издаването на фискални фонове. За твърдението, че установената положителна разлика в значителния размер от 158,20 лева се дължи на наличието на лични пари на сервитьора, жалбоподателят не ангажира никакви доказателства, поради което съдът възприема това твърдение като опит за изграждане на защитна теза, още повече, че за стопанските субекти съществува задължение за документална обоснованост по чл.3, ал.2 от Закона за счетоводството.

Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли, както в частта срещу разпореждането за предварително изпълнение, така и в частта за спиране на същото.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Селект Соло“ЕООД, ЕИК-203149186, гр.Ямбол, ж.к.Златен рог бл.4, ет.2, ап.12, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-753-0270124/19.09.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП, както и искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта до окончателното решаване на спора.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :