ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,25.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети април                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2852 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.П.П., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Б.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 65 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ректор на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно на лист 66 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.М.С., редовно уведомена, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Декан на факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

        

 

 

Съдът намира, че следва да бъде прието представеното по делото заверено копие на изпратения от ответната страна Правилник, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното заверено копие от „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата

 

Адв.Г.: Представям доказателства, които моля да бъдат приети, а именно:

Протокол № 2 от проведено заседание на Научно жури от 27.02.2018;      

Доклад от проф.М.Т.- председател на  Научно жури, определено със Заповед № РД-307/от 26.10.2017г. на ректора на университета;

Протокол № 4 от 26.03.2018г. за проведено заседание на Факултетен съвет на Факултета по обществени науки към университета;

Заповед № РД-78 от 29.03.2018г. на ректора на Университета;

Протокол № 5 от 05.04.2018г. от проведено заседание на Факултетен съвет на Факултета по обществени науки към университета;

Заявление от Е.П. с вх.№ 1590 от 10.04.2018г;

Писмо от ректора на университета до Е.П. от 16.04.2018г.

 

Не представям копия от тези писмени доказателства за ответната страна, защото те са изходящи от тях.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт И.: Запозната съм с доказателствата и не възразявам да се приемат.

От наша страна представям допълнителни доказателства с препис за жалбоподателката - удостоверение от 07.03.2018г.; Заповед № РД-307/26.10.2017г.; Заповед № РД-333/20.11.2017г.; Заповед № РД-351/28.11.2017г.; длъжностна характеристика на нехабилитиран преподавател и Протокол № 51/23.11.2017г.

Нямам други искания.

 

Адв.Г.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите жалбата ни и ни присъдите направените разноски по делото от моята доверителка.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата разноски. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: