ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2852 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.П.П., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Б.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 65 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Ректор на Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.М.С., редовно уведомена, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Декан на факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Г.: Поддържам възражението, което съм входирал в съда на 20.02.2018г. за неконституирането на Р.С. като заинтересовано лице, тъй като считам, че с диспозитивната част на заповедта, която е процесна по делото, по никакъв начин не се засягат права и интереси на това лице и не се явява заинтересовано лице по смисъла на АПК.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.: Не знам дори по какъв повод съм тук. Получих призовка и дойдох. Ако трябва някакво доказателство да се приложи, който води дело да го представи.

Адв.Г.: Издадена е друга Заповед № 260, с която ректорът счита, че трябва да продължи конкурса във връзка с изпълнение на съдебните решения, а Заповед № 259 е за промяна на статута на доверителката ми. Заповед № 280 не беше предмет на предишните дела. С оспорената в това дело Заповед е отменена Заповед № 280, а със Заповед № 280 се утвърждава проведеният избор на Е.П. за доцент.

 

Съдът намира, че Р.М.С. е заинтересована страна по настоящото дело, за което с определение от предходно съдебно заседание я е конституирал като заинтересована страна по делото.

Предвид липса на процесуални пречки по хода на делото, съдът което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Г.: Представям Заповед № РД-28/19.02.2018г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, с която негласно се отменя процесната заповед, тъй като се променя основанието за допълнителното споразумение по трудов договор, с което статутът на Е.П. от доцент е променен в главен асистент. Считам, че има отношение в оспорването.

Отделно от това, ако съдът прецени, че настоящият действащ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемани на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас  не е общоизвестен, моля да го изискате от ректора на университета, който е автор на този текст, тъй като в чл.73 от съответния Правилник, в ал.1, т.2 се казва, че за заемане на академична длъжност професор са необходими 8 години научно-преподавателски стаж като доцент. Което обосновава прекият интерес на Е.П. от отмяна на процесната заповед и връщане на правното положение установено със Заповед № РД-280 от 14.11.2014г.

Затова мисля, че е необходимо този Правилник да се приложи по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.: Нямам възражения.

 

 

 

 

Съдът намира, че  следва да бъде уважено направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане на адв.Г. и следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства Заповед № РД- 280/14.11.2014г., която е предмет на съдебното обжалване и представената в днешно съдебно заседание Заповед № РД-28/19.02.2018г.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от ответната страна в 7-дневен срок от уведомяването да представи заверено копие на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемани на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: